<< Cofnij
Potrzeba nauczania filozofii na etapie szkoły średniej da się uzasadnić w następujących punktach:

1) Filozofowie i pedagogowie amerykańscy - (M. Lippman, R. Fischer), działający z początkiem lat dziewięćdziesiątych XX wieku ustalili, że nauka filozofii na wczesnym etapie edukacji sprzyja ogólnemu rozwojowi intelektualnemu młodego człowieka. Dość abstrakcyjne zagadnienia filozoficzne, obok ich oczywistej humanistycznej doniosłości, są dla kultury intelektualnej młodego umysłu tym samym, czym sport dla kultury fizycznej.
Stwierdzono, że młodzież ucząca się filozofii lepiej radzi sobie z nauką pozostałych przedmiotów szkolnych, niż młodzież, która filozofii się nie uczy. Tę prawidłowość udowodniono na podstawie dobrze opracowanych testów.

2) Edukacja filozoficzna jest drogą do wszechstronnego pogłębienia kultury humanistycznej.

Przesłanie literatury, innych dziedzin sztuki, refleksja nad historią, polityką, także codzienna zaduma nad światem i sensem ludzkiego życia znajdują swe spełnienie i ugruntowanie właśnie w filozofii.

3) Znajomość filozofii umacnia człowieka w jego intelektualnej niezależności i chroni go przed rozmaitymi przejawami manipulacji informacją w życiu społecznym.

- Chroni przed indoktrynacją i propagandą polityczną.
W czasach PRL ograniczano dostęp do nauki filozofii po to, by odebrać młodej inteligencji możliwość efektywnej polemiki z marksizmem, przedstawianym przez ówczesne władze jako jedynie słuszna doktryna.

- Manipulacja informacją występuje w dzisiejszych czasach także
w sferze reklamy. Przygotowanie filozoficzne daje umiejętność rozszyfrowywania wypowiedzi opartych na paralogizmach lub perfidnej retoryce.

- Znajomość podstaw filozofii w dużym stopniu zabezpiecza młodzież przed oddziaływaniem niebezpiecznych sekt.
Wykształcenie filozoficzne daje możliwość krytycznego myślenia, umiejętność racjonalnej dyskusji oraz przywiązanie do wielowiekowej tradycji myśli europejskiej.
Pozwala oprzeć się przewrotnemu podmienianiu znaczeń słów typu: szczęście, wolność, natura, Bóg, sprawiedliwość itp. Człowiek z elementarnym wykształceniem filozoficznym z góry rozpoznaje płycizny i bałamuctwa tego typu indoktrynacji dzięki temu, że z lekcji filozofii zna pierwotne i źródłowe znaczenie wspomnianych pojęć.

4) Edukacja filozoficzna z elementami logiki uczy zasad poprawnego myślenia.

Zarówno w przedmiotach ścisłych jak również w humanistycznych zdolność poprawnego myślenia jest wartością niezbywalną. Nie jest prawdą, że umysł humanisty może być mniej precyzyjny niż umysł matematyka - to przesąd.

Ponadto nauka filozofii w młodym wieku - w okresie krystalizowania się światopoglądu młodzieży daje możliwość precyzyjnej i konkretnej refleksji nad światem i sensem życia. Jakże często młodzieńcze dyskusje na ważne tematy przypominają bardziej gry w słowa niż prawdziwe intelektualne doświadczenia mające wpływ na przyszłe rozstrzygnięcia światopoglądowe.

Oprócz tego na spotkaniach klubu przedmiotem dyskusji są wybrane pozycje z literatury pięknej, mające istotne odniesienia do filozofii, a wiec dzieła pisarzy takich jak np. J.L.Borges, W. Gombrowicz, A. Camus, F. Kafka i inni

Jako pomoce proponowane są między innymi: Kazimierz Ajdukiewicz: Zagadnienia i kierunki filozofii, Arno Anzenbacher: Wprowadzenie do filozofii, pod red. Barbary Markiewicz: Filozofia dla szkoły średniej. Wybór tekstów, pod red. K. Kaszyńskiego: Historia Filozofii Wybór Tekstów, Józef Bocheński: Zarys historii filozofii, Richard H. Popkin, Avrum Stroll: Filozofia, Anthony Kenny: Krótka historia filozofii zachodniej Władysław Tatarkiewicz:: Historia filozofii t I-III

Paweł Nowicki


Wróć na stronę główną Klubu Cogito
Do góry