<< Cofnij
Ogłoszenie nr  598315- N-2017 z  dnia 06.10.2017 r.na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 - część III: Translokacja obiektów – postępowanie III

Numer: ZP/271/04/2017DANE PODSTAWOWE

1.       Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe,

2.       Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego,

3.       Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

4.       Nazwa projektu lub programu: POIiŚ -  SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”.

5.       O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie

6.       Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy PZP, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  - nie dotyczy.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:


a)   Upoważniony do przeprowadzenia postępowania:

·         Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

Zubrzyca Górna, NIP 735-10-20-718, REGON 492047204

strona internetowa: www.orawa.eu

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 18 28 527 09, fax. 18 28 524 87

osoba odpowiedzialna: Krzysztof Świerczek

zwany w dalszej części SIWZ jako Zamawiającym

b)   Partnerzy:

·         Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

ul. Wróblewskiego 10a, 38-300 Gorlice, NIP 738-207-14-96, REGON 120588010.

tel. 18 35 343 63,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

osoba odpowiedzialna: Magdalena ZaleskoPostępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: nie dotyczy

1.    Nazwa i adres Zamawiającego

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

Zubrzyca Górna, NIP 735-10-20-718, REGON 492047204

strona internetowej: www.orawa.eu

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 18 28 527 09,

 fax. 18 28 524 87

2.   Rodzaj zamawiającego:

Inny: Samorządowa instytucja kultury

3.   Wspólne udzielanie zamówienia:

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

Jednostka odpowiedzialna za całość postępowania przetargowego: Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej. Zamówienie udzielane jest przez każdego Zamawiającego.

4.   Komunikacja:

a)    Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresami (URL): tak  - www.orawa.eu

b)    Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: nie

c)    Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać elektronicznie: nie

d)    Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie

e)    Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak pisemnie

Oferty należy przesłać na poniższy adres:

Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej – Biuro – Budynek Plebanii, 34-484 Zubrzyca Górna,

f)    Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: nie dotyczySEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.    Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 - część III: Translokacja obiektówpostępowanie III

Numer referencyjny: ZP/271/04/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie,

2.    Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

3.    Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części: NIE

4.    Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Translokacja obiektówpolegająca na translokacji, odbudowie oraz adaptacji obiektów zabytkowych na cele działalności kulturalnej.

Zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia Część III.II – Translokacja, odtworzenie i adaptacja obiektu drewnianego w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu został szczegółowo określony w załączniku 1.II w tym: branżowej dokumentacji projektowej wraz z programem prac konserwatorskim – załącznik nr 1a.II, przedmiarach robót – załącznik nr 1b.II, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 1c.II.

Uwaga: Przedmiary robót załączone do SIWZ są materiałami pomocniczymi, zamówienie należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacją projektową. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej i uwzględnił roboty, które jego zdaniem mogą wystąpić w trakcie realizacji zadania, a nie są ujęte w załączonym przedmiarze robót(wdrażając ewentualnie procedurę zgodnie z art. 38 ustawy PZP).

5.    Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

92522200-6 -Usługi ochrony obiektów historycznych,

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty,

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne,

50800000-3 – Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

45312310-3 - Ochrona  odgromowa,

31625200-5 – Systemy przeciwpożarowe,

45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

6.    Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: nie dotyczy

7.    Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy PZP: nie

8.    Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia:

a)   30.04.2018 r.

9.    Informacje dodatkowe: nie dotyczySEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1.    Warunki udziału w postępowaniu:

a)    Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

b)    Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

c)    Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:

·         w zakresie doświadczenia:

o    Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał(wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały  wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego  i prawidłowo ukończone, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty): co najmniej 2 roboty budowlane, o wartości co najmniej  100 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie lub remoncie obiektu drewnianego.

·         w zakresie zdolności zawodowych (kierownika budowy oraz kierownika robót elektrycznych):

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże i skieruje do realizacji zamówienia wraz z podaniem podstawy do dysponowania:

ü  co najmniej 1 osobę, pełniącą funkcję kierownika robót, z co najmniej
5 letnim doświadczeniem, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie - Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym,


ü  co najmniej 1 osobę, pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem, posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

2.    Podstawy wykluczenia

a)    Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1,

b)    Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP: tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy PZP).

3.    Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji:

a)    Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: tak

b)    Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie

4.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów , składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP: 

a.    Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP,

5.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP:

a)     w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

·         Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niżw okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,  w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - co najmniej 2 roboty budowlane, o wartości co najmniej  100 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie lub remoncie obiektu drewnianego. Wykaz robót sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

·         wykazu osób, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w tym co najmniej:

o    1 osobę, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym.

o   1 osobę, pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych.

Dowodami potwierdzającymi czy roboty zostały wykonane należycie są:

·         referencje bądź inne dokumenty (poświadczenia) wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane,

·         inny dokument, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze  Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa wyżej. Jeżeli Wykonawca składa inny dokument, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa wyżej.

b)    W zakresie kryteriów selekcji: nie dotyczy

6.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP: nie dotyczy,

7.    Inne dokumenty nie wymienione w pkt 3-6:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP  oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ.SEKCJA IV:

1.    Procedura:

a)    Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony,

b)    Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak

·         4 000 zł ( słownie : cztery tysiące złotych 00/100),

Szczegółowe informacje dotyczące wadium określa Rozdział 9 SIWZ.

c)    Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

d)    Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

e)    Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie

f)    Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców: nie dotyczy

g)    Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie dotyczy,

h)    Aukcja elektroniczna - Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie

2.    Kryteria oceny ofert:

a)    Kryteria

·         Cena – znaczenie kryterium - 60 %,

·         Okres rękojmi – znaczenie kryterium – 40%,

b)    Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP (przetarg nieograniczony): tak,

3.    Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: nie dotyczy,

4.    Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: nie dotyczy,

5.    Zmiana umowy Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak – zgodnie z zapisami Rozdziału 17 SIWZ oraz projektem umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach jak w projekcie umowy stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeśli konieczność zmian wynika 
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Ewentualne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków tych zmian zostały zawarte w projektach umów.


6.    Informacje administracyjne:

a)    Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

b)    Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 23.10.2017 r. godzina: 10:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: język polski


c)    Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

d)    Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

e)    Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: nie dotyczy,

f)    Informacje dodatkowe: Brak

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Do góry