<< Cofnij
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA_POSTĘPOWANIE II - pobierz

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 - część IV: Elektroniczne systemy zabezpieczenia i instalacje elektryczne POSTĘPOWANIE II.
Do góry