<< Cofnij
SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU SKANSENOVA - część IV: Elektroniczne systemy zabezpieczenia i instalacje elektryczne_POSTĘPOWANIE IV

Ogłoszenie nr 528088-N-2018 z dnia 2018-03-08 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - dokumentacja projektowa (pliki do pobrania)
IV. IV - Wykonanie instalacji budowlanych oraz prac remontowo-konserwatorskich w obiekcie kościoła z Ryczowa - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie
1. załącznik nr IV.IV. Projekt budowlany remontu ścian i pokrycia dachu wraz z programem konserwatorskim_Wygiełzów
2. załącznik nr IV.IV. Projekt budowlany FOG_Wygiełzów
3. załącznik nr IV.IV. Przedmiar_pokrycie dachu kościoła z Ryczowa_Wygiełzów
4. załącznik nr IV.IV. Przedmiar_ściany kościoła z Ryczowa_Wygiełzów
5. załącznik nr IV.IV. Przedmiar_FOG_Wygiełzów
6. załącznik nr IV.IV. STWiOR_FOG_Wygiełzów
7. załącznik nr IV.IV. STWiOR_Prace konserwatorskie pokrycia dachu kościoła_Wygiełzów
8. załącznik nr IV.IV. STWiOR_Prace konserwatorskie pokrycia ścian zewnętrznych kościoła_Wygiełzów
9. uzupełnienie dokumentacji projektowej_cz. I
10.uzupełnienie dokumentacji projektowej_cz. II

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ - istotne postanowienia umowy
ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ - formularz ofertowy
ZAŁĄCZNIK NR 4, 4 a do SIWZ - oświadczenie spełniania warunków, wykluczenie
ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ - zobowiązanie inny podmiot
ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ - oświadczenie grupa kapitałowa

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY - zasady końcowego odbioru

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ_19.03.2018
Do góry