<< Cofnij

Zamówienia publiczne 2009-2010

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na wynajem nieruchomości „dworek mieszczański” w Szymbarku stanowiącej własność Województwa Małopolskiego  będącej w wieczystym użytkowaniu przez Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów


Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów  uprzejmie informuje, że na podstawie Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. Dz.U. z 2010 nr 102 poz. 651 w postępowaniu  przeprowadzonym w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego (ofertowego) na wynajem nieruchomości „dworek mieszczański” w Szymbarku o powierzchni 171 m2 wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na ściśle określoną działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem restauracji promującej dania tradycyjnej kuchni włoskiej została  wybrana  oferta złożona przez firmę

 

Cukiernia ITALIA Renata Gaweł, Stróżówka 69, 38-300 Gorlice
z
ceną ryczałtową za najem nieruchomości – 2.000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych)


Zawarcie umowy - w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W prowadzonym postępowaniu  przetargowym złożona została jedna oferta.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów, 38-300 Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A

ogłasza przetarg cywilnoprawny, nieograniczony, ofertowy na wynajemnieruchomości położnej w Szymbarku na działce ewidencyjnej nr 1723/2 dla której Sąd Rejonowy w Gorlicach prowadzi księgę wieczystą nr KW 20908 zabudowanej dworkiem mieszczańskim o konstrukcji drewnianej wraz z wyposażeniem powierzchni 171 m kw.

Przedmiotem najmu jest obiekt przeznaczony na działalność gastronomiczną zaadaptowany na ten cel przez poprzednich Najemców. Ogłaszający wymaga, aby w obiekcie serwowano dania tradycyjnej kuchni polskiej z możliwością poszerzenia oferty o dania kuchni innych narodów

Szczegółowy opis budynku:

Dworek mieszczański wzniesiony w 1918-1919, przeniesiony do Szymbarku w 1975 roku. W obiekcie zachowana została architektura przeniesionego obiektu z charakterystycznym gontowym dachem czterospadowym i ścianami pobitymi gontem. Budynek parterowy, posadowiony jest na kamiennej podmurówce, dwutraktowy, z gankiem od frontu, wspartym na drewnianych słupach z zastrzałami. Wewnątrz obiektu znajdują się następujące pomieszczenia: sala konsumpcyjna (o pow. 45,16 m2, podłoga – parkiet); sala konsumpcyjna mała (o pow. 18,50 m2, podłoga – parkiet); toaleta (damska – o pow. 2,84 m2, męska – o pow. 5,03 m2); pomieszczenie porządkowe (o pow. 2,66 m2, płytki gres), pomieszczenie biurowe (o pow. 6,95 m2, podłoga – parkiet); korytarz (o pow. 11,31 m2; podłoga – parkiet); wiatrołap (o pow. 2,5 m2; klinkier); zmywalnia (o pow. 5 m2, płytki gres); pomieszczenie socjalne (o pow. 6,96 m2, płytki gres); kuchnia (o pow. 19,97 m2, płytki gres); magazyn (o pow. 8,55 m2, płytki gres); WC dla personelu (o pow. 4,48 m2, płytki gres), wiatrołap II (o pow. 3,82 m2) (załącznik do ogłoszenia – rzut obiektu, z podziałem na pomieszczenia)

Przedmiotem przetargu jest cena brutto czynszu za najem 171 m kw powierzchni nieruchomości miesięcznie.

Cena wywoławcza czynszu brutto za najem lokalu jest wartością promocyjną i wynosi 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) miesięcznie. Ogłaszający ustalając tak niską cenę bierze pod uwagę konieczność zwrotu nakładów poniesionych przez poprzedniego Najemcę na adaptację obiektu.

W związku z faktem, iż poprzedni Najemca poniósł koszty adaptacji obiektu do funkcji restauracyjnych zobowiązuje się Oferenta do pokrycia tychże nakładów, których wysokość zostanie określona w drodze negocjacji lub wg szacunków powołanego w tym celu rzeczoznawcy. Rzeczoznawcę w przypadku takiej konieczności powoła poprzedni Najemca na własny koszt.

Oprócz czynszu Najemca będzie pokrywał pełne koszty związane z eksploatacją przedmiotu najmu a to:

  • koszty odprowadzenia ścieków na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Najemcę bezpośrednio z Gminą Gorlice

  • koszty gazu na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Najemcę bezpośrednio ze sprzedawcą gazu

  • koszty energii elektrycznej – wg wskazań podlicznika

  • koszty wywozu nieczystości na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Najemcę bezpośrednio z odbiorcą odpadów.

 

Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach nie identyfikujących oferenta, należy składać w terminie do 26 lutego 2014 roku do godziny 9:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów” w Gorlicach przy ul. Wróblewskiego 10 A

Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.

Wadium, z dopiskiem „przetarg na nieruchomość „Dworek Mieszczański”” w wysokości 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych) należy wpłacić do dnia 25 lutego 2014 r. na konto Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów” w Gorlicach nr 91 1240 5110 1111 0010 1601 9011

W związku z koniecznością refundacji kosztów adaptacji obiektu umowa zostanie zawarta na czas określony 10 lat od daty jej podpisania.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie do 14 dni od daty zakończenia przetargu, po uprzednim wpłaceniu kaucji zabezpieczającej należności Wynajmującego, w wysokości czynszu brutto – za dwa pełne okresy płatności - wg stawki określonej w przetargu.

W przypadku, gdy wygrywający przetarg nie dokona wpłaty kaucji lub nie zawrze umowy w wyznaczonym terminie, wadium ulega przepadkowi i ogłasza się ponowny przetarg. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie niezwłocznym licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wygrywa oferent oferujący najwyższą cenę ryczałtową za najem nieruchomości.

Przetarg jest prowadzony w oparciu o „Regulamin przetargu na najem nieruchomości „Dworek Mieszczański” w Szymbarku stanowiącego własność Województwa Małopolskiego, a będącego w wieczystym użytkowaniu przez Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów” w Gorlicach.

Ogłaszający ma prawo uznania, bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatu. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym momencie. Unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia.

Nieruchomość można oglądać od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00, po uprzednim umówieniu terminu.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udzielają: Janusz Zięba tel. 18 351 31 14, Magdalena Zalesko tel. 18 353 56 18

Ogłoszenie, regulamin przetargu oraz wzór przyszłej umowy najmu można pobrać ze strony internetowej Muzeum www.gorlice.art.pl lub w sekretariacie Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów” w Gorlicach, 38-300 Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A.

 

 

 

Załączniki:

 

Do góry