<< Cofnij
MNS.I.2163.2.  .2016 r.                                                
Nowy Sącz, dnia 20 lipca  2016 r.


I N F O R M A C J A O WYBORZE   WYKONAWCY

Dotyczy zadania: wykonanie dokumentacji budowlanej, budowlano – wykonawczej, programów konserwatorskich, dokumentacji kosztorysowej, dokumentacji aplikacyjnej w tym Studium Wykonalności oraz analizy popytu dla projektu partnerskiego pn. SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu planowanego do realizacji w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura   i Środowisko 2014 – 2020.

Ogłoszenie zamieszczone  na stronach Biuletynu Zamówień Publicznych  z numerem:   Nr  128599-2016 z dnia 11.07.2016 r.

Zgodnie z  art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ), informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. - wykonanie dokumentacji budowlanej, budowlano – wykonawczej, programów konserwatorskich, dokumentacji kosztorysowej, dokumentacji aplikacyjnej w tym Studium Wykonalności oraz analizy popytu dla projektu partnerskiego pn. SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu planowanego do realizacji w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę  nr 1  złożoną przez PRO ARCHIVISION       sp. z o.o, ul. Kazimierz Wielkiego 58/4,  30-074 Kraków . Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 478 470,00  zł brutto i otrzymał  90,00 pkt.- wg wskaźnika ceny, cena = (Cena minimalna/Cena oferty) x  90, oraz 0 punktów za kryterium doświadczenie, razem oferta  otrzymała 90 pkt.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostaje przesłane wykonawcy faksem oraz pisemnie  w dniu  sporządzenia, tj. w dniu 20 lipca   2016 r. w związku  z powyższym zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a  ustawy PZP umowa o udzielenie zamówienia publicznego   z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust.1 pkt.2.

Jednocześnie realizując zapis art.92 ust.1 pkt. 1 ustawy PZP przekazuję informacje o wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Informuję, że na  prowadzone postępowanie  złożono jedną ofertę :


Termin  realizacji zamówienia:
od dnia podpisania umowy do 28 września 2016 roku.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostaje przesłane wykonawcy faksem oraz pisemnie  w dniu  sporządzenia, tj. w dniu 20 lipca   2016 r. w związku  z powyższym zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a  ustawy PZP umowa o udzielenie zamówienia publicznego   z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust.1 pkt.2. 
Do góry