<< Cofnij


Protokół z otwarcia ofert 19.07.2017 rOgłoszenie nr 542717-N-2017 z dnia 03.07.2017 r.
na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem
w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu" realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 - część III: Translokacja obiektów.
Numer:ZP/271/01/2017


DANE PODSTAWOWE
1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe,
2. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego,
3. Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
4. Nazwa projektu lub programu: POIiŚ - „SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem
w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu".
5. O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie
6. Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy PZP, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) - nie dotyczy.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: tak
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
a) Upoważniony do przeprowadzenia postępowania:
• Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
Zubrzyca Górna, NIP 735-10-20-718, REGON 492047204
strona internetowa: www.orawa.eu
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 18 28 527 09, fax. 18 28 524 87
osoba odpowiedzialna: Krzysztof Świerczek
zwany w dalszej części SIWZ jako Zamawiającym
b) Partnerzy:
• Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów
ul. Wróblewskiego 10a, 38-300 Gorlice, NIP 738-207-14-96, REGON 120588010.
tel. 18 35 343 63,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
osoba odpowiedzialna: Klaudia Zbiegień

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: nie dotyczy
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
Zubrzyca Górna, NIP 735-10-20-718, REGON 492047204
strona internetowej: www.orawa.eu
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 18 28 527 09,
fax. 18 28 524 87
2. Rodzaj zamawiającego:
Inny: Samorządowa instytucja kultury
3. Wspólne udzielanie zamówienia:
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Jednostka odpowiedzialna za całość postępowania przetargowego: Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej. Zamówienie udzielane jest przez każdego Zamawiającego.
4. Komunikacja:
a) Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresami (URL): tak - www.orawa.eu
b) Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: nie
c) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać elektronicznie: nie
d) Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie
e) Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak pisemnie
Oferty należy przesłać na poniższy adres:
Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej – Budynek biura,
34-484 Zubrzyca Górna,
f) Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: nie dotyczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu" realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 - część III: Translokacja obiektów
Numer referencyjny: ZP/271/01/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie,
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
3. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części: Tak – 2 części:
Część III.I – Rewaloryzacja dwubudynkowej zagrody Pawlaczek,
Część III.II – Translokacja, odtworzenie i adaptacja obiektu drewnianego w Zagrodzie Maziarskiej
w Łosiu.
4. Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Translokacja obiektów polegająca na translokacji, odbudowie oraz adaptacji obiektów zabytkowych na cele działalności kulturalnej. Zamówienie część III – Translokacja obiektów zostało podzielone na dwie części i opisane w załączniku nr 1, który zawiera odpowiednio kolejne załączniki do każdej części zamówienia.
Część III. I – Rewaloryzacja dwubudynkowej zagrody Pawlaczek:
Zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia dla części I został szczegółowo określony w: branżowej dokumentacji projektowej wraz z programem prac konserwatorskim – załącznik nr I.1a, przedmiarach robót – załącznik nr I.1b, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr I.1c. ekspertyzie mykologicznej - załącznik nr I.1d.
Część III.II – Translokacja, odtworzenie i adaptacja obiektu drewnianego w Zagrodzie Maziarskiej
w Łosiu:
Zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia dla części II został szczegółowo określony w: branżowej dokumentacji projektowej wraz z programem prac konserwatorskim – załącznik nr II.1a, przedmiarach robót – załącznik nr II.1b, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr II.1c.
Uwaga: Przedmiary robót załączone do SIWZ są materiałami pomocniczymi, zamówienie należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacją projektową. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej
i uwzględnił roboty, które jego zdaniem mogą wystąpić w trakcie realizacji zadania, a nie są ujęte
w załączonym przedmiarze robót(wdrażając ewentualnie procedurę zgodnie z art. 38 ustawy PZP)
5. Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
92522200 -6 -Usługi ochrony obiektów historycznych,
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty,
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne,
50800000-3 – Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
45312310-3 - Ochrona odgromowa,
31625200-5 – Systemy przeciwpożarowe,
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,
45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
6. Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: nie dotyczy
7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy PZP: nie
8. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia:
a) Dla części III.I - 02/11/2017 r.
b) Dla części III.II - 02/11/2017 r.
9. Informacje dodatkowe: nie dotyczy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
1. Warunki udziału w postępowaniu:
a) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów określenie warunków:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
b) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
c) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:
• w zakresie doświadczenia:
o dla części III.I - Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie wykonał (wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty): co najmniej 2 roboty budowlane, o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie obiektu drewnianego.
o dla części III.II - Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty): co najmniej 2 roboty budowlane, o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie obiektu drewnianego.
• w zakresie zdolności zawodowych (kierownika budowy oraz kierownika robót elektrycznych):
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże i skieruje do realizacji zamówienia wraz z podaniem podstawy do dysponowania osoby:
o dla części III.I:
 co najmniej 1 osobę, pełniącą funkcję kierownika robót, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie - Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym,
 co najmniej 1 osobę, pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych, z co najmniej
5 letnim doświadczeniem, posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.
o dla części III.II
 co najmniej 1 osobę, pełniącą funkcję kierownika robót, z co najmniej
5 letnim doświadczeniem, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie - Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym,
 co najmniej 1 osobę, pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych, z co najmniej
5 letnim doświadczeniem, posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.
2. Podstawy wykluczenia
a) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1,
b) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP: tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy PZP).
3. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji:
a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: tak
b) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów , składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP: nie dotyczy
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP:
a) w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
dla części III.I:
• Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - co najmniej 2 roboty budowlane, o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie obiektu drewnianego. Wykaz robót sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.
• wykazu osób, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w tym co najmniej:
o 1 osobę, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym.
o 1 osobę, pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.

dla części III.II:
• Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - co najmniej 2 roboty budowlane, o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie obiektu drewnianego. Wykaz robót sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.
• wykazu osób, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w tym co najmniej:
o 1 osobę, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym.
o 1 osobę, pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.
Dowodami potwierdzającymi czy roboty zostały wykonane należycie są:
• referencje bądź inne dokumenty (poświadczenia) wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane,
• inny dokument, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa wyżej. Jeżeli Wykonawca składa inny dokument, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa wyżej.
b) W zakresie kryteriów selekcji: nie dotyczy
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP: nie dotyczy,
7. Inne dokumenty nie wymienione w pkt 3-6:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV:
1. Procedura:
a) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony,
b) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak
• Dla części III.I: 10 000 zł ( słownie : dziesięć tysięcy złotych 00/100),
• Dla części III.II: 4 000 zł ( słownie : cztery tysiące złotych 00/100),
Szczegółowe informacje dotyczące wadium określa Rozdział 9 SIWZ.
c) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
d) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
e) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie
f) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców: nie dotyczy
g) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie dotyczy,
h) Aukcja elektroniczna - Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
2. Kryteria oceny ofert:
a) Kryteria
• Cena – znaczenie kryterium - 60 %,
• Okres rękojmi – znaczenie kryterium – 40%,
b) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP (przetarg nieograniczony): tak,
3. Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: nie dotyczy,
4. Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: nie dotyczy,
5. Zmiana umowy Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak – zgodnie z zapisami Rozdziału 17 SIWZ oraz projektem umowy stanowiący załącznik nr 2(I.2, II.2) do SIWZ.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach jak w projekcie umowy stanowiącej Załącznik Nr 2 (dla Części III.I –I.2 oraz Części III.II –II.2) do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeśli konieczność zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Ewentualne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków tych zmian zostały zawarte w projektach umów.
6. Informacje administracyjne:
a) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
b) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 19.07.2017 r. godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: język polski
c) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
d) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków
z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
e) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: nie dotyczy,
f) Informacje dodatkowe: Brak

ZAŁĄCZNIK
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ nr 1
NAZWA Część III. I – Rewaloryzacja dwubudynkowej zagrody Pawlaczek

1. Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na translokacji, odbudowie oraz adaptacji obiektów zabytkowych na cele działalności kulturalnej. Zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia dla części I został szczegółowo określony w: branżowej dokumentacji projektowej wraz z programem prac konserwatorskim – załącznik nr I.1a, przedmiarach robót – załącznik nr I.1b, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr I.1c. ekspertyzie mykologicznej - załącznik nr I.1d
2. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
a) Główny kod CPV
45000000-7- Roboty budowlane,
b) Dodatkowe kody CPV:
92522200 -6 -Usługi ochrony obiektów historycznych,
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty,
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne,
50800000-3 – Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
45312310-3 - Ochrona odgromowa,
31625200-5 – Systemy przeciwpożarowe,
3. Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): nie dotyczy
4. Czas trwania lub termin wykonania:
Okres w miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: .../ .../... (dd/mm/rrrr)
lub zakończenia: 02.11.2017 r.
5. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria Znaczenie
1. Cena – 60%
2. Okres rękojmi – 40%
6. Informacje dodatkowe: nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ nr 2
NAZWA: Część III.II – Translokacja, odtworzenie i adaptacja obiektu drewnianego w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu

7. Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na translokacji, odbudowie oraz adaptacji obiektów zabytkowych na cele działalności kulturalnej. Zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia dla części II został szczegółowo określony w: branżowej dokumentacji projektowej wraz z programem prac konserwatorskim – załącznik nr II.1a, przedmiarach robót – załącznik nr II.1b, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr II.1c
8. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
c) Główny kod CPV
45000000-7- Roboty budowlane,
d) Dodatkowe kody CPV:
e) 92522200 -6 -Usługi ochrony obiektów historycznych,
f) 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty,
g) 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne,
h) 50800000-3 – Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
i) 45312310-3 - Ochrona odgromowa,
j) 31625200-5 – Systemy przeciwpożarowe,
k) 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,
l) 45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
9. Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): nie dotyczy
10. Czas trwania lub termin wykonania:
Okres w miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: .../ .../... (dd/mm/rrrr)
lub zakończenia: 02.11.2017 r.
11. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria Znaczenie
1. Cena – 60%
2. Okres rękojmi – 40%
12. Informacje dodatkowe: nie dotyczy
Do góry