<< Cofnij

Konkurs filmowy dla młodzieży - "Etno - klimaty

Edukacja

02 stycznia 2017 - 28 lutego 2017

Skansen w Szymbarku i Zagroda w Łosiu

Regulamin
Konkursu Filmowego dla młodzieży -
„Etno-klimaty"


Do pobrania KARTA ZGŁOSZENIA
§1

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na pięciominutową etiudę filmową, ilustrującą tradycyjne, ludowe zwyczaje, obrzędy okresu jesienno – zimowego, a także zajęcia rękodzielnicze na terenie Pogórza Gorlickiego i Łemkowszczyzny.

§2
[organizator]

Organizatorem konkursu jest Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach zwany dalej łącznie „Organizatorem".

§3
[cele konkursu]
Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o ludowych zwyczajach i obrzędach, a także rękodzielnictwie związanym z lokalnym dziedzictwem kulturowym Pogórza Gorlickiego i Łemkowszczyzny.
§ 4
[temat konkursu]

Konkurs „Etno - klimaty" jest konkursem na etiudę filmową, adresowanym do młodzieży szkolnej. Uczestnicy konkursu powinni inspirować się, oryginalnym ujęciem i interpretacją dawnych, ale również współczesnych tradycji, obrzędowości, kultury i rękodzieła ludowego Pogórza i Łemkowszczyzny.

§5
[zasady uczestnictwa]

1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. W konkursie udział mogą zgłosić twórcy indywidualni oraz grupy
(maksymalnie 4 osobowe). Do realizacji pracy konkursowej, uczestnicy mogą zaangażować aktorów.
2. Organizator udzieli wsparcia merytorycznego, udostępni teren Skansenu w Szymbarku
i Zagrody Maziarskiej w Łosiu do realizacji filmu.
3. Do konkursu dopuszczone zostaną etiudy filmowe o czasie nie przekraczającym 5 min.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału filmy powstałe w celu osiągania zysków.

§6
[format filmu]

1. Etiudy filmowe należy przekazać Organizatorowi we wskazany w §7 sposób, w formacie cyfrowym w najlepszej dostępnej jakości.
2. Dostarczenie filmu w formacie, którego nie będziemy w stanie odtworzyć skutkuje wezwaniem autora do przekazania go w innym, uzgodnionym formacie.

§7
[zgłaszanie filmu]

1. Pracę konkursową zapisaną na płycie CD/DVD lub nośniku pendrive wraz z czytelnie wypełnionym formularzem zgłoszenia (dostępnym na stronie www .muzeum.gorlice.pl lub w siedzibie organizatora) należy wysłać na adres korespondencyjny Organizatora:
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, ul Wróblewskiego 10A , 38 – 300 Gorlice
lub dostarczyć osobiście na wyżej wymieniony adres.
2. Film należy dostarczyć lub wysyłać do dnia 28 lutego 2017 (decyduje data nadania w placówce pocztowej). Filmy zgłoszone po wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie, chyba, że Organizator ze względu na szczególne okoliczności postanowi inaczej.
3. Autor filmu oświadcza, że zgłoszenie filmu nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia prawa wynikające z nieuprawnionego zgłoszenia filmu do Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie filmów o niskiej jakości technicznej, a także naruszających prawo lub dobre obyczaje oraz godność osobistą jednostki.
5. Przekazanie Organizatorowi egzemplarza filmu wraz z kartą zgłoszeniową jest równoznaczne ze zgłoszeniem filmu do Konkursu i akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
6. Przekazany Organizatorowi wraz ze zgłoszeniem do Konkursu egzemplarz filmu na nośniku cyfrowym staje się w momencie jego przekazania własnością Organizatora wraz z nośnikiem i nie podlega zwrotowi. Autor filmu nie może rościć sobie żadnego wynagrodzenia z tytułu pozostawienia nośnika cyfrowego w archiwum Organizatora.
7. Jeden twórca może zgłosić dowolną ilość filmów do Konkursu, każdy musi jednak zostać zgłoszony oddzielnie i znajdować się na osobnym nośniku lub jako oddzielne pliki
na tym samym nośniku.

§8
[zgoda na wykorzystanie]

1. Autor filmu zgadza się na projekcję zgłoszonego filmu na prezentacji konkursowej oraz innych wydarzeniach związanych z konkursem, a także na projekcje pokonkursowe, przygotowane przez Organizatora.
2. Autor filmu zgadza się na wykorzystanie swojego filmu w programach telewizyjnych, relacjonujących lub promujących konkurs, a także w internecie.
3. Autor oświadcza, że nie będzie podnosił jakichkolwiek roszczeń do wynagrodzenia z tytułu publicznych emisji swojego filmu podczas trwania konkursu oraz po jego zakończeniu w pokazach promujących konkurs, pokazów organizowanych i współorganizowanych przez Organizatora.
4. Zgłaszając film na konkurs autor wyraża tym samym zgodę na umieszczenie filmu na niekomercyjnych płytach DVD promujących wydarzenie.

§9
[ocena filmów]

1.Przekazane filmy, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne, zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora.
2.Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: wartość merytoryczna, sposób prezentacji tematu, oryginalność projektu.

§10
[nagrody]

1. Ustala się następujące nagrody regulaminowe:
- I
- II
- III
2. Zdobywcy wyżej wymienionych nagród regulaminowych (zwani dalej Laureatami) otrzymają nagrody rzeczowe.
3. W przypadku współautorstwa filmu, nagrody regulaminowe przyznawane są autorom łącznie.
4. Ponadto Jury dysponuje określoną przez siebie pulą wyróżnień.
5. Organizator przewiduje możliwość przyznania dodatkowych nagród specjalnych ufundowanych przez instytucje jak i osoby prywatne, ustanowionych za wcześniejszym uzgodnieniem.
6. W ramach Konkursu przyznana zostanie też Nagroda Publiczności. Laureat tej nagrody zostanie wyłoniony w drodze głosowania wśród publiczności obecnej na pokazie konkursowym.
7. Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród rzeczowych nastąpi podczas uroczystej finałowej prezentacji wszystkich nadesłanych na konkurs filmów.
8. O terminie pokazu konkursowego i rozstrzygnięciu konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora.

§11
[odwołania]

Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny.

§12

Oficjalną stroną Konkursu jest www.muzeum.gorlice.pl

§13

Informacje o Konkursie można uzyskać bezpośrednio od Organizatorów, reprezentowanych przez:
1. Leszek Brzozowski – kierownik Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku, tel. 18 351 10 18
2. Klaudia Zbiegień - kierownik Zagrody Maziarskiej w Łosiu, tel. 18 353 43 63

§14

Organizator może odmówić przyjęcia filmu do Konkursu lub wycofać go z Konkursu, jeżeli ujawnią się jakiekolwiek okoliczności uchybiające niniejszemu Regulaminowi.

§15

Regulamin może ulec zmianie. O wszelkich zmianach wszyscy autorzy i ich przedstawiciele ustawowi zostaną poinformowani na stronie muzeum: www.muzeum.gorlice.pl.

§16

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie, a dotyczących Konkursu decyzję podejmuje Organizator.

Zapowiedzi

26 lutego 2024 - 03 marca 2024

Kasztel w Szymbarku

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required

Informacje

Do góry