<< Cofnij

REGULAMIN „SALONU GORLICKIEGO” - DOROCZNEJ PREZENTACJI GORLICKIEGO ŚRODOWISKA PLASTYCZNEGO – ARTYSTÓW PROFESJONALNYCH I NIEPROFESJONALNYCH, KONKURSU ORAZ PRZYZNAWANIA DOROCZNEJ NAGRODY ARTYSTYCZNEJ IM. ALFREDA DŁUGOSZA


 Załącznik do Zarządzenia nr 17/2023 Dyrektora Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

 DOKUMENT DO POBRANIA - TUTAJ

 

„Salon gorlicki”- Doroczna Prezentacja Gorlickiego Środowiska Plastycznego – artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych

Termin wernisażu oraz prezentacji „Salonu gorlickiego” - termin rokrocznie ustalany, zgodnie z harmonogramem wystaw, informacja dostępna na stronie internetowej instytucji oraz w siedzibie muzeum

Termin zgłaszania prac do „Salonu gorlickiego” - termin rokrocznie ustalany, informacja udostępniana na stronie internetowej instytucji/na tablicy ogłoszeń/ w sekretariacie w siedzibie instytucji/ przesyłana korespondencją mailową

Miejsce prezentacji „Salonu gorlickiego” - Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach (38-300), ul. Wróblewskiego 10a,  oddział – Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

  

Słownik pojęć zdefiniowanych w regulaminie:

Organizator – Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

Zgłaszający/uczestnik/artysta – artysta/twórca zgłaszający dzieło i biorący udział w „Salonie gorlickim”

Praca – dzieło zgłoszone na Salon

Salon – „Salon gorlicki”- doroczna prezentacja Gorlickiego Środowiska Plastycznego – artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych

Konkurs – wydarzenie towarzyszące organizacji „Salonu gorlickiego”, którego ideą jest ocena zgłoszonych prac oraz przyznanie nagrody artystycznej oraz wyróżnień; adresatami konkursu są artyści nieprofesjonalni, uczestnicy „Salonu gorlickiego”

Jury – niezależna komisja artystyczna powołana przez Organizatora, dokonująca oceny prac i przyznająca nagrodę artystyczną im. Alfreda Długosza oraz wyróżnienia w dorocznym konkursie

Nagroda – doroczna nagroda artystyczna im. Alfreda Długosza, przyznawana przez Jury

Publikacja/katalog – okolicznościowe wydawnictwo towarzyszące dorocznej prezentacji, wydawane w przypadku posiadania przez Organizatora zabezpieczonych środków finansowych

 

 PREAMBUŁA

 Organizatorem „Salonu gorlickiego” - dorocznej prezentacji gorlickiego Środowiska Plastycznego – artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych – zwanym dalej Salonem – jest Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach – zwane dalej Organizatorem. Celem „Salonu gorlickiego” jest ukazanie różnorodności form działalności artystów profesjonalnych oraz nieprofesjonalnych i konfrontacja osiągnięć artystycznych w dziedzinie twórczości w postaci obrazów, grafik, instalacji i innych dzieł sztuki oraz zwrócenie uwagi na stosowanie formy wizualnej w upowszechnianiu kultury.

 

  Zasady uczestnictwa w „Salonie Gorlickim”

 • W „Salonie gorlickim” mogą wziąć udział artyści pełnoletni, profesjonalni oraz nieprofesjonalni pochodzący lub mieszkający na terenie Ziemi Gorlickiej – Miasta i Powiatu Gorlickiego.
 • Z uwagi na ograniczoną przestrzeń sal ekspozycyjnych każdy Zgłaszający otrzymuje do dyspozycji powierzchnię wystawienniczą o wym. 150x100 cm na prezentację malarstwa, grafiki, fotografii, tkaniny, rysunku, płaskorzeźby. Autorzy rzeźb oraz instalacji przestrzennych muszą dostosować się do posiadanych możliwości wystawienniczych galerii.
 • Na doroczną wystawą Zgłaszający dostarcza prace, które powstały na przestrzeni minionych dwóch lat i dotychczas nie były prezentowane na dorocznych przeglądach Salonu Gorlickiego.
 • Każda zgłoszona praca powinna być podpisana i zawierać imię, nazwisko, datę powstania, tytuł (jeżeli jest)
 • Praca przekazywana na Salon jako przesyłka pocztowa powinna być starannie zabezpieczona. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu. Zniszczone prace nie będą dopuszczone do „Salonu gorlickiego”.
 • Koszty przesyłki prac pokrywa w całości Zgłaszający.
 • Prace należy przesłać lub dostarczyć w terminie wyznaczonym przez Organizatora na adres: Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, ul. Wróblewskiego 10A, 38-300 Gorlice z dopiskiem: „Salon gorlicki”. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w Salonie. Decyduje data wpływu do Organizatora.
 • Przekazanie prac na „Salon gorlicki” wiąże się z wyrażeniem zgody przez artystę na ich nieodpłatne publikowanie na stronie Organizatora.
 • Niewywiązanie się z warunków określonych w pkt. 1-8 może skutkować wycofaniem dzieła/dzieł z Salonu.
 • Zgłaszający jest zobowiązany w terminie do 30 dni po zakończeniu prezentacji „Salonu gorlickiego” do odbioru własnych prac.

 

 Zasady uczestnictwa w konkursie

 • Adresatami konkursu o przyznanie nagrody artystycznej im. Alfreda Długosza są artyści pełnoletni, nieprofesjonalni, pochodzący lub mieszkający na terenie Ziemi Gorlickiej – Miasta i Powiatu Gorlickiego, którzy złożyli swoje prace na „Salon Gorlicki”.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażona zgoda artysty.
 • Przeglądu i oceny zgłoszonych prac i kwalifikacji do dorocznej nagrody im. Alfreda Długosza dokonuje niezależne Jury powołane przez Organizatora.

 

Nagroda artystyczna i wyróżnienia 

 • Nagrodę artystyczną im. Alfreda Długosza oraz wyróżnienia autorom wybranych przyznaje niezależne Jury powołane przez Organizatora.
 • Jury sporządza protokół z posiedzenia komisji artystycznej.
 • Decyzja Jury jest niepodważalna.
 • Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bądź wyróżnienia, niezależne od decyzji Jury.
 • Wyniki konkursu ogłaszane są przez Organizatora podczas wernisażu „Salonu gorlickiego”. W terminie późniejszym informacja zamieszczana jest na stronie internetowej Organizatora.
 • Organizator występuje do Burmistrza Gorlic o przyznanie nagrody finansowej dla laureata dorocznego konkursu o nagrodę artystyczną im. Alfreda Długosza. Decyzję o jej przyznaniu bądź nie podejmuje Burmistrz Gorlic. Jest to decyzja niezależna od Organizatora.

 Publikacja

 •  W przypadku posiadania przez Organizatora środków finansowych dorocznemu Salonowi może towarzyszyć wydawnictwo okolicznościowe - katalog.
 • W celu realizacji katalogu Zgłaszający przekaże Organizatorowi elektroniczną wersję pracy w rozdzielczości 300 dpi, format JPG (highest quality) oraz notę biograficzną.
 • Termin dostarczenia materiałów do realizacji katalogu jest określany przez Organizatora w formie informacji dostępnej w siedzibie instytucji lub zamieszczanej na stronie internetowej lub zamieszczanej na tablicy ogłoszeń lub rozsyłanej, bezpośredniej korespondencji mailowej. Materiały nadesłane po terminie nie będą uwzględnianie w druku katalogu. Decyduje data wpływu/dostarczenia materiałów do Organizatora.
 • W przypadku realizacji wydawnictwa wszyscy zakwalifikowani Zgłaszający otrzymują nieodpłatnie po jednym egzemplarzu katalogu.

 

 Zasady wykorzystania nadesłanych materiałów

 • Zgłaszający oświadcza, że:
 • posiada wyłączne prawo do rozporządzania Dziełem;
 • przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Dzieła nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz, że Dzieło to nie narusza praw osób trzecich;
 • udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystania z Dzieła na następujących polach eksploatacji:
 • rozpowszechniania Dzieła, to jest publicznego wystawienia, wyświetlenia, emitowania, a także publicznego udostępniania Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • utrwalania na papierze, na nośnikach informacji (CD, DVD, kartach pamięci, USB, innych) w nieograniczonej liczbie kopii,
 • wprowadzania do pamięci komputera,
 • wprowadzania do obrotu wizerunku Dzieła w formie utrwalonej, a w szczególności może reprodukować dzieło w katalogach (w wersji drukowanej, jak i elektronicznej), ulotkach, opracowaniach dotyczących ekspozycji, na których będzie wystawiane; publikować w Internecie, w serwisach społecznościowych itp.
 • prawa i zezwolenia, o których mowa w dalszej części, obejmują całość praw i zezwoleń, niezbędnych do eksploatacji Dzieła w zakresach określonych powyżej.
 • W przypadku wystąpienia przeciwko organizatorom Salonu gorlickiego osoby trzeciej z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Zgłaszający zobowiązany jest do:
 • wystąpienia w procesie (w przypadku dochodzenia na drodze sądowej) i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia Organizatora Salonu gorlickiego z udziału w sprawie;
 • pełnego zaspokojenia tych roszczeń i tym samym zwolnienia organizatorów Salonu gorlickiego od obowiązku świadczeń z tego tytułu;
 • Udzielenie nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z Dzieła rozpoczyna się z dniem przesłania Dzieła na Salon gorlicki.
 • Organizator jest uprawniony do udzielania innym podmiotom — w zakresach wymienionych powyżej — sublicencji na korzystanie z Dzieła (przesłanych wersji elektronicznych dzieła oraz ich dokumentacji cyfrowej).

 Ochrona danych osobowych

 • Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku (o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133/97, poz. 883 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO), Organizator — informuje, iż jest administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu.
 • Dane osobowe zostaną wykorzystane w celu organizacji Salonu gorlickiego w następujący sposób: imię i nazwisko zostanie wykorzystanie do oznaczenia dostarczonego utworu.
 • Inne dane zebrane we wniosku (dane teleadresowe np. numer telefonu, adres korespondencyjny) nie zostaną upublicznione, jednak zostaną wykorzystane w celu przeprowadzenia i zorganizowania Salonu gorlickiego w celu kontaktu z osobami biorącymi udział w wydarzeniu. Dane teleadresowe nie zostaną upublicznione, ani przekazane podmiotom trzecim, o ile przepisy prawa nie wskazują inaczej.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do organizacji Salonu gorlickiego co znajduje usprawiedliwienie w art. 23 ust. 1 pkt. 3 oraz 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Oznaczenie imieniem i nazwiskiem przesłanej pracy jest zgodne z przepisami ustawy o prawie autorskimi prawach pokrewnych, jednakże osoba zgłaszająca może wskazać pseudonim lub zrezygnować z oznaczenia utworu imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem. Każda osoba zgłaszająca ma prawo do wglądu w swoje dane i ich poprawiania.

 Inne ustalenia

 • Sprawy sporne mogą być rozstrzygane przez polskie sądy wedle polskiej jurysdykcji obowiązującej w Unii Europejskiej.
 • Zgoda na udział w Dorocznej Prezentacji Gorlickiego Środowiska Plastycznego oraz w Konkursie jest jednoznaczna z akceptacją warunków zawartych w regulaminie.

 

ORGANIZATOR

Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

ul. Wróblewskiego 10a,  38-300 Gorlice

tel. 18 353 56 18, fax. 18 353 56 01
e-mail do instytucji: galeria@gorlice.art.pl
NIP: 738-207-14-96
REGON: 120588010

https://www.muzeum.gorlice.pl

 

Zapowiedzi

27 maja 2024 - 01 lipca 2024

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

01 czerwca 2024 - 30 czerwca 2024

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

01 czerwca 2024 - 30 czerwca 2024

Malopolska

14 czerwca 2024 - 31 lipca 2024

małopolska

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry