Oddział Skansen Wsi Pogórzanskiej

PROJEKT „MISTRZ TRADYCJI - ZOFIA GORZKOWICZ” „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”.

Głównym celem projektu był przekaz praktycznych umiejętności w dziedzinie rękodzieła - nauka wyrobu tradycyjnych elementów stroju pogórzańskiego. Warsztaty prowadziła pani Zofia Gorzkowicz, twórczyni ludowa z Kwiatonowic. Pani Zofia należy do niewielu już osób, które potrafią wykonać tradycyjne elementy strojów pogórzańskich.

W czasie siedmiomiesięcznego trwania projektu uczestniczki warsztatów nabyły wiele umiejętności rękodzielniczych, które w obecnych czasach uległy już zapomnieniu. W projekcie wzięło udział pięć osób z okolic Gorlic. Każda z uczestniczek wykonała na drutach tradycyjną męską czapkę tzw. „magierkę”, którą następnie poddano folowaniu i uformowano. Kolejną nabytą umiejętnością był haft koralikowy oraz haft płaski i angielski. Takimi dekoracjami ozdobiono elementy pogórzańskich strojów: zapaski oraz gorsety. Podczas warsztatów wykonano także makatki, wzorując się na oryginalnych tkaninach dekoracyjnych zachowanych w zbiorach muzeum. Na zakończenie projektu uczestniczki wykonały obrzędowe, słomiane czapki drabów noworocznych.

Realizacja projektu przyczyniła się do zachowania i ochrony elementów dziedzictwa kulturowego, zanikających już dziś w skutek szybkich przemian kulturowych i cywilizacyjnych.
 

 
 


 

Logo MKDNiS

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Termin z realizacji projektu: kwiecień – grudzień 2021
Miejsce: Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. R. Reinfussa w Szymbarku
Projekt zrealizowany przez Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach,  oddział
Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. R. Reinfussa w Szymbarku

Park Etnograficzno Edukacyjny w Szymbarku, widok na panoramę parku, fotografia zrobiona z wzniesienia

Park Etnograficzno - Edukacyjny - historia budownictwa ludowego i maszyn na pograniczu polsko - słowackim

''Edukacyjny park historii budownictwa ludowego i maszyn na pograniczu polsko - słowackim'' został zaprojektowany i wybudowany w celu edukacji, rekreacji, oraz integracji sensorycznej. Poszczególne obiekty nawiązując do tradycyjnej architektury ludowej, mają za zadanie uczyć poprzez uczestnictwo w ich uruchamianiu. Poprzez zabawę , można tu poznać funkcjonowanie urządzeń i maszyn wystepujących niegdyś w tym rejonie.W parku znajduje się wiatrak do mielenia zboża na mąkę, koło wodne, kierat do napędzania maszyn rolniczych, miech kowalski z paleniskiem, maselnica, koło deptakowe i wiele innych ciekawych obiektów. Park powstał w ramach projektu " Muzea Otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko - słowackiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V - A Polska - Słowacja 2014 - 2020. Oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój  dziedzictwa przyrodniczego  i kulturowego obszaru pogranicza. Wykonawcą projektu było Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.

SKANSEN WSI POGÓRZAŃSKIEJ IM. PROF. ROMANA REINFUSSA W SZYMBARKU

 

Ekspozycja stała prezentująca 15 obiektów wraz z wyposażeniem dziewiętnastowiecznej wsi pogórzańskiej (chałupy, stodoły, obory, wiatraki, olejarnie, ule).

 

Wnętrze izby z piecem i glinianymi garnkami w chałupie z Moszczenicy

Chałupa z Moszczenicy, k. XIX wieku  – wystawa wyposażenia średniozamożnej rodziny chłopskiej z terenu Pogórza - okres międzywojenny. Obiekt jest typowym przykładem jednotraktowej chałupy pogórzańskiej. Zbudowany jest z bali i półbali, konstrukcji zrębowej. Dach o konstrukcji krokwiowej, czterospadowy, pokryty jest słomą. W chałupie znajdują się cztery pomieszczenia w układzie amfiladowym. Na lewo od sieni komora, po prawej piekarnia i izba. W komorze i izbie podłoga z desek, w sieni i piekarni ubite z gliny klepisko.

 

Stodoła z miejscowości Stróżna, usytuowana obecnie w skansenie w Szymbarku

Stodoła ze Stróżnej, k. XIX wieku -  wystawa narzędzi i sprzętów używanych w rolnictwie na Pogórzu. Obiekt  pochodzi ze średniozamożnej zagrody.  Ściany budowy zrębowej, między belkami pozostawione szczeliny dla zapewnienia przewiewu. Dach krokwiowy, czterospadowy, kryty jest słomianą strzechą ułożoną schodkowo. Budynek jest trójdzielny, składa się z przelotowego boiska i dwóch sąsieków.

 
Fotografia przedstawia oborę ze wsi Stróżna
Obora ze Stróżnej, k. XIX wieku - wystawa narzędzi i urządzeń rolniczych używanych w hodowli zwierząt na Pogórzu. W oborze znajdują się cztery pomieszczenia. Część główna - dwudzielna stanowi osobne pomieszczenie dla kilku krów oraz wozownię z wydzielonym miejscem dla konia. W wozowni umieszczony jest wóz wyjazdowy. Dwudzielna przybudówka w dolnej części mieści chlewik, górna część przeznaczona jest dla kur.
 
Wnetrze kuźni z miejsowości Turza i ekspozycja akcesoriów kowalskich

Kuźnia z Turzy, k. XIX wieku – „Wiejska kuźnia”- wystawa prezentująca obróbkę metalu, produkcję i naprawę narzędzi na pogórzańskiej wsi.  Pierwotnie kuźnia należała do dworu. W okresie międzywojennym stała się własnością pracującego w niej kowala. Użytkowana była do 1967 roku. Kuźnia reprezentuje wiejski zakład usługowy, opierający się na pracy właściciela obiektu. 

 

Zdjęcie przedstawia wiatrak z miejscowości Kryg usytuowany na terenie skansenu

Wiatrak z Krygu, pocz. XX wieku – „Pogórzańskie wiatraki – paltrak” - urządzenie do mielenia zboża przedstawione na przykładzie wiatraka rolkowego, tzw.  paltraka. Wiatrak ustawiony jest na metalowym słupie - osi, co pozwalało na obracanie mechanizmu z całą obudową, w zależności od kierunku wiatru. Na ścianie frontowej umieszczono koło wietrzne z ośmioma drewnianymi łopatami. Ściany budynku drewniane, konstrukcji ryglowej, szalowane są deskami. Dwuspadowy dach, pokryto gontem. Wnętrze jest niewielkich rozmiarów, całość powierzchni zajmują urządzenia młyna.

 

Wiatrak z miejscowosci Ropa na terenie szymbarskiego skansenu

Wiatrak z Ropy 1932 r.  – „Pogórzańskie wiatraki” - urządzenie do mielenia zboża przedstawione na przykładzie wiatraka turbinowego. Budynek drewniany, konstrukcji słupowej, oszalowany jest deskami i listwami nakładkowymi. Półokrągły daszek pokryty jest papą. Wiatrak jest nieruchomy. Do kierunku wiatru ustawiano  turbinę z kołem wiatrowym, umieszczoną na dachu. Wewnątrz kompletne urządzenie: żarna, zsyp na ziarno, skrzynia na mąkę, przekładnia pasowa, wprowadzająca w ruch mechanizm.

 
Fragment wystawy Dawne rzemiosło ludowe na Pogórzu, fotografia przedstawia pleciony wózek dzieciecy i wyroby garncarskie

Chałupa z Gródka k. XIX wieku - wystawa „Dawne rzemiosło ludowe na Pogórzu”, prezentująca wyroby rękodzielnicze rzemieślników z terenu Pogórza (stolarstwo, kowalstwo, garncarstwo, bednarstwo, plecionkarstwo oraz rzeźbę).Budynek stanowi przykład tradycyjnego zdobnictwa zrębów, charakterystycznego szczególnie dla miejscowości Gródek. Część belek zdobiona jest dużymi kropkami, pozostałe w całości bielone wapnem. Dach trójspadowy, pokryty jest słomą ułożoną w schodki. Kalenicę wzmocniono gontem. W środku obiektu zachowano dawny układ wewnętrzny. Znajdują się tu cztery pomieszczenia w układzie amfiladowym.

 
Wnętrze olejarni i ekspozycja przyrządów do otrzymywania oleju

Olejarnia z Gródka, poł. XIX wieku - wystawa „Jak tłoczono olej” - wyposażenie olejarni pogórzańskiej z okresu międzywojennego: sprzęty, naczynia olejarskie, prasa to wytłaczania oleju. Olejarnia wchodziła w skład zamożnego gospodarstwa chłopskiego.Budynek olejarni jest konstrukcji zrębowej, z wystającymi ostatkami. Przestrzeń między belkami wypełniona jest sianem łąkowym, w części polepiona gliną. Dach konstrukcji krokwiowej, czterospadowy, pokryty jest słomą ułożoną w schodki. Kalenica i dolne krawędzie dachu wzmocniono gontem. Olejarnia była zakładem usługowym, opierającym się na pracy własnej właściciela surowca pod nadzorem olejarza. Działała do 1950 roku. W budynku znajdują się dwa pomieszczenia z urządzeniami używanymi przy produkcji oleju.

 

Fragment krosna, które wchodzi w skład wystawy „Pogórzański tkacz'' w chacie dymnej z miejscowości Siary

Chałupa dymna z Siar, poł. XIX wieku – biedniacka chałupa „knopa” – „Pogórzański tkacz” ekspozycja warsztatu tkacza oraz wyposażenia kurnej chałupy z pocz. XX wieku. Chałupa zamieszkiwana była do 1973 roku. Wnętrze odtworzone jest jako ubogie mieszkanie samotnego człowieka, prowadzącego działalność rzemieślniczą (tkactwo). Obiekt stanowi przykład jednobudynkowej zagrody pogórzańskiej. Do budynku dostawiono w późniejszym czasie chlewik. Od strony południowej do sieni przylega składzik, pod nim piwnica o kolebkowym sklepieniu. W chałupie znajdują się trzy pomieszczenia w układzie amfiladowym: sień, piekarnia, izba. We wszystkich wnętrzach gliniane klepisko. Dymna piekarnia jest pomieszczeniem mieszkalno- gospodarczym, w którym część powierzchni wydzielona jest na stanowisko dla krowy. Sporo miejsca zajmuje również piec wbudowany w ścianę pomiędzy piekarnią a izbą, składający się z zamkniętego blachą paleniska, nalepy, masywu piekarniczego i części grzewczej w izdebce. Piekarnia wyposażona jest w podstawowe sprzęty i naczynia kuchenne. Izba jest skromnie umeblowana, pełniła funkcję warsztatu i mieszkalną. Sporo miejsca zajmują tu urządzenia i narzędzia tkackie.

 

Piec garncarski umieszczony pod wiatą na terenie skansenu

Piec garncarski – rekonstrukcja pieca garncarskiego wykonana przez garncarza Romana Tokarskiego. Piec ma formę typową dla terenu Pogórza, posiada kształt półkolistej czaszy; wykonany z cegły i gliny, spód wyłożony cegłą. Z przodu duży trójkątny otwór, który na czas wypalania naczyń zabudowywano cegłą. Wewnątrz ułożone naczynia, z których część pochodzi z odbywających się pokazów toczenia naczyń na kole garncarskim, znajdującym się obok pieca.

 

Pogórzanie i Sąsiedzi, zdjęcie przedstawia odświętne stroje Pogórzan podczas obrządku weselnego

Wystawa „Pogórzanie i sąsiedzi – stroje ludowe z regionów Polski i Słowacji” wystawa prezentująca odświętne stroje ludowe pięciu grup etnograficznych i etnicznych: Pogórzan, Łemków, Lachów Sądeckich, Szaryszan i Spiszaków. Wystawa została zrealizowana w ramach projektu "Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego".

 
„Sztab operacji gorlickiej. 1915” fotografia przedstawia pięć manekinów w strojach wojskowych w zaaranżowanym sztabie z 1 wojny światowej

Stodoła plebańska z Zagórzan – wystawa „Sztab operacji gorlickiej. 1915” upamiętniająca Bitwę pod Gorlicami. Stała ekspozycja (15 figur) składa się z trzech scen ukazujących: naradę sztabową oficerów wojsk państw sprzymierzonych, wojskowy szpital polowy oraz jeńców rosyjskich konwojowanych przez żołnierza armii austro-węgierskiej. Stodołę zbudowano pod koniec XVIII wieku, na terenie gospodarstwa plebańskiego.Obiekt jest budowy  zrębowej, ściany z okrągłych bali świerkowych. Dach konstrukcji jętkowej, czterospadowy, kryty jest słomą ułożoną w schodki.

 

Wnętrze spichlerza z Rożnowic, fragment wystawy „Józef Śliwa – poeta, rzeźbiarz, amator”

Spichlerz plebański z Rożnowic, wewnątrz wystawa pt. „Józef Śliwa – poeta, rzeźbiarz, amator” - wystawa prezentuje kolekcję rzeźby autorstwa Józefa Śliwy, rzeźbiarza i poety z Gorlic. Spichlerz zbudowano pod koniec XVIII wieku na terenie gospodarstwa plebańskiego. Budynek jest piętrowy, niegdyś na parterze znajdowała się drewutnia, a na piętrze przechowywano zboże w przegrodach sąsiekowych.

 

Wnetrze chałupy z Szymbarku z ekspozycja wystawy zioła w tradycji Pogórza

Chałupa z Szymbarku, 1924 roku - wystawa „Zioła w tradycji Pogórza” prezentująca zioła wykorzystywane w tradycyjnej medycynie ludowej oraz akcesoria związane z ich przeróbką i przechowywaniem. Chałupa  jest najmłodszym obiektem na terenie skansenu (datowana na 1924 rok). Obiekt stanowi przykład zmian zachodzących w okresie międzywojennym, widocznych w wyglądzie zewnętrznym obiektu, przy zachowaniu układu wnętrz typowych dla starszych budynków. Chałupa zbudowana jest z obciosanych belek, na węgłach przyciętych do linii ścian, szpary między belkami utkane sianem łąkowym. Dach półszczytowy, pokryto gontem. Wpływa to na urozmaicenie zabudowy na terenie skansenu.

 

Bryczka, część ekspozycji wystawy „Mechanizacja wsi pogórzańskiej” usytuowana pod wiatą na terenie szymbarskiego skansenu

„Mechanizacja wsi pogórzańskiej”-  ekspozycja zabytkowego sprzętu, maszyn rolniczych oraz powozów wiejskich pod wiatą. Na wystawie  zaprezentowano  wozy, sanie, bryczki z przełomu XIX/XX wieku należące niegdyś do zamożnych gospodarzy, zdobione pięknymi żelaznymi okuciami, świadczącymi o wielkim kunszcie tutejszych kowali, a także maszyny i urządzenia rolnicze.

 
Zrekonstruowany krzyż przydrożny, na skrzyżowaniu belek drewnianych znajduje się kapliczka z Chrystusem Frasobliwym

Krzyż przydrożny (rekonstrukcja) - krzyż wzorowany jest na powszechnie występujących na terenie Pogórza drewnianych krzyżach z kapliczkami. Kapliczka umieszczona jest na skrzyżowaniu belek. Wewnątrz znajduje się rzeźba Chrystusa Frasobliwego. Ramiona krzyża przystrojone wieńcem z jedliny i kwiatami z bibuły.

 

Studnia z Wójtowej, obecnie na terenie szymbarskiego skansenu

Studnia z Wójtowej pochodząca z gospodarstwa Jana Czecha usytuowana jest na źródełku. Ma ciekawą formę, często spotykaną na początku XX w. Ocembrowanie wykonano z płaskich kamieni rzecznych. Nad ziemią znajduje się ośmiokątna osłona dębowa o budowie zrębowej, z dwudzielnym wiekiem do przykrywania studni. Dwa pionowe słupy boczne podpierają daszek, połączone są drewnianym wałem z metalową osią zakończoną korbą. Drewniany daszek w kształcie stożka, przykryty jest gontem. 

 
Park Etnograficzno Edukacyjny w Szymbarku, widok na panoramę parku, fotografia zrobiona z wzniesienia

Park Etnograficzno - Edukacyjny - historia budownictwa ludowego i maszyn na pograniczu polsko - słowackim

''Edukacyjny park historii budownictwa ludowego i maszyn na pograniczu polsko - słowackim'' został zaprojektowany i wybudowany w celu edukacji, rekreacji, oraz integracji sensorycznej. Poszczególne obiekty nawiązując do tradycyjnej architektury ludowej, mają za zadanie uczyć poprzez uczestnictwo w ich uruchamianiu. Poprzez zabawę , można tu poznać funkcjonowanie urządzeń i maszyn wystepujących niegdyś w tym rejonie.W parku znajduje się wiatrak do mielenia zboża na mąkę, koło wodne, kierat do napędzania maszyn rolniczych, miech kowalski z paleniskiem, maselnica, koło deptakowe i wiele innych ciekawych obiektów. Park powstał w ramach projektu " Muzea Otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko - słowackiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V - A Polska - Słowacja 2014 - 2020. Oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój  dziedzictwa przyrodniczego  i kulturowego obszaru pogranicza. Wykonawcą projektu było Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
 
 Na zdjęciu Szymbarska Scena Plenerowa(muszla koncertowa) a na niej podczas występu śpiewacy operowi Urszula Rojek i Tomasz Kuk
Szymbarska Scena Plenerowa
Szymbarska Scena Plenerowa została zbudowana z przeznaczeniem do obsługi okolicznościowych występów, uroczystości i innych spotkań lokalnej społeczności. Obiekt zlokalizowany od strony południowej, poniżej Ośrodka Konferencyjno - Wystawienniczego Kasztel w Szymbarku oraz Skansenu Wsi Pogórzańskiej. Zadanie wykonane w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego w roku 2017. Dofinansowanie Samorządu Województwa zostało przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej oraz części prac budowlanych.
 

BIBLIOTEKA W SKANSENIE WSI POGÓRZAŃSKIEJ W SZYMBARKU

 

 1. 100 muzeów w Polsce - przewodnik
 2. 365 obiadów za pięć złotych
 3. 365 obiadów za pięć złotych
 4. 50 lat Muzeum w Bieczu
 5. 60 lat szymbarskiej OHP
 6. 670 lat Kobylanki
 7. ABCPolskie pasy kontuszowe
 8. ABC Stary gramofon
 9. ABC Szkła artystyczne
 10. Acta scentolgica
 11. Acta scentolgica
 12. Acta scentolgica
 13. Acta scentolgica
 14. Acta scentolgica
 15. Adam Wójcik - badacz i piewca pogórza
 16. Adlas de l'art…
 17. Akowcy na Podkarpaciu
 18. Almanach sądecki
 19. Almanach sądecki
 20. Amatorskie badania regionalne
 21. Anegdoty
 22. Anegdoty, bajki, opowieści ..
 23. Antropologia kultury wsi polskiej
 24. Architekci i budowniczowie
 25. Architekt polski
 26. Architektoniczna "scienta" w gotyku
 27. Architektura drewniana
 28. Architektura drewniana w Polsce
 29. Architektura polska
 30. Architektura współczesna
 31. Artyści polscy w środowisku monachij
 32. Artyści spod strzechy
 33. Atlas Spezialkarte des
 34. Awangardowa architektura
 35. Bartnik postępowy
 36. Bartnik postępowy
 37. Bartnik postępowy
 38. Bastionowe zamki w Małopolsce
 39. Bedeker kaszubski
 40. Beskid gorlicki
 41. Beskidy część wschodnia
 42. Betlejem polskie
 43. Biecz
 44. Biecz
 45. Biecz studia historyczne
 46. Biecz w swoich pamiątkach
 47. Bitwa Gorlicka - ikonografia
 48. Biuletyn Stow. Muzeów na wolny powietrzu
 49. Biuletyn Stow. Muzeów na wolny powietrzu
 50. Biuletyn Stow. Muzeów na wolny powietrzu
 51. Biuletyn Stow. Muzeów na wolny powietrzu
 52. Biuletyn Stow. Muzeów na wolny powietrzu
 53. Biuletyn Stow. Muzeów na wolny powietrzu
 54. Biuletyn Stow. Muzeów na wolny powietrzu
 55. Biuletyn Stow. Muzeów na wolny powietrzu
 56. Biuletyn Stow. Muzeów na wolny powietrzu
 57. Biuletyn Stow. Muzeów na wolny powietrzu
 58. Biuletyn Stow. Muzeów na wolny powietrzu
 59. Biżuteria ludowa
 60. Bobowa - historia, ludzie, zabytki
 61. Bobowa - historia, ludzie, zabytki
 62. Bocian
 63. Boża apteka - zioła pól i ogrodów
 64. Bożnice drewniane
 65. Broń i strój rycerstwa polskiego
 66. Brzozów Muzeum Regionalne
 67. Budownictwo ludowego w Polsce
 68. Budownictwo murowane
 69. Budownictwo murowane w Polsce
 70. Cennik główny
 71. Cennik monet polskich i niemieckich
 72. Cerkwie drewniane Karpat Polska i Słowacja
 73. Ceskoslovenska muzea w prirodie
 74. Chałupy polskie
 75. Chleb w tradycji ludowej
 76. Chłopskie wiatraki Podkarpacia
 77. Chłopskim piórem
 78. Choinka mojej mamy
 79. Chrześcijańskie tradycje Podkarpacia
 80. Cięcie prawdziwą szablą
 81. Cmentarze I wojny światowej 
 82. Cmentarze w Galicji Zachodniej
 83. Cmentarze wojskowe z okresu I wojny
 84. Collegium Maius
 85. Coprus studiosorum ..
 86. Cyganie na polskich drogach
 87. Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje
 88. Czorsztyn Niedzica
 89. Czyn zbrojny żołnierza polskiego
 90. Ćmielów
 91. Dawna polska rzeźba ludowa
 92. Dawna rzeźba ludowa ze zbiorów Muzeum w Rabce
 93. Dawna Sądeczczyzna. Lachy, Pogórzanie..
 94. Dawna Sądeczczyzna. Łemkowie
 95. Dawne szkła artystyczne
 96. Dawne widoki Krakowa
 97. Dawne zegary
 98. Dawne złotnictwo
 99. Dawniej o ludziach i czasach w Markowej
 100. Dawno temu w Gorlicach
 101. Dawny artysta ludowy
 102. Denar w kalecie
 103. Diariusz dni grozy
 104. Die Westgalizischen..
 105. Dlaczego chronimy zabytki
 106. Do cerkwi, miasta..
 107. Do cerkwi, miasta..
 108. Dodatek do "Śmigusa"
 109. Dom mieszkalny na polskiej wsi
 110. Dom mieszkalny na polskiej wsi
 111. Doroczne polskie obrzędy i zwyczaje lud.
 112. Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia
 113. Drewniane cerkwie karpackie
 114. Drewno w polskiej architekturze
 115. Droga krzyżowa Polski
 116. Drzewo życia 
 117. Duchy polskie
 118. Dwa wieki przemysłu w Polsce
 119. Dworek kontusz karabela
 120. Dwory i dworki w Polsce
 121. Dwór pełen barw
 122. Dwór polski w XIX w.
 123. Dyaryusz wideńskiej okazyji..
 124. Działalność urbanistyczna 
 125. Działaność artystyczna Tomasza Tretera
 126. Dzieje polskiej choinki
 127. Dzieje ziemi i powiat chojnickiego
 128. Dzieje ziemi i powiat chojnickiego
 129. Dzieje ziemi i powiat chojnickiego
 130. Dzieje ziemi i powiat chojnickiego
 131. Dzień powszedni w małym miasteczku
 132. Edukacja w muzeum
 133. Edwart Munch
 134. Ekonomista narodowy
 135. Ekonomista narodowy
 136. Encyklopedia popularna PWN
 137. Encyklopedia staropolska
 138. Encyklopedia staropolska
 139. Encyklopedia staropolska
 140. Encyklopedia staropolska
 141. Encyklopedia sztuki starożytnej
 142. Etapem z Warsawy do ..
 143. Expozicia ludovej architektury
 144. Fajans
 145. Falcony
 146. Farby i spoiwa malarskie
 147. Folklor górali i pogórzan
 148. Folklor i literatura
 149. Fotografia - technika i technologia
 150. Francusko-polskie związki artystyczne
 151. Galicja
 152. Galicja Mieczysława Orłowicza
 153. Galicyjskie cmentarze wojenne
 154. Gdy święty wracał na ojczyzny łono
 155. Geografia albo dokładne opisanie ..
 156. Ginące ludowe rzemiosła i umiejętności
 157. Ginące zawody Pogórza
 158. Ginące zawody w Polsce
 159. Gloger
 160. Gładysze pionierzy osadnictwa ..
 161. Gmina Gorlice
 162. Goniec krakowski
 163. Gorlice
 164. Gorlice - brosza serca
 165. Gorlice - jest takie miejsce
 166. Gorlice - studium historyczno-urbanistyczne
 167. Gorlice, Biecz i okolice
 168. Gorlicka ósemka
 169. Gorlicka ósemka
 170. Gorlicki cmentarz świadek przełomu ..
 171. Gorlicki informator biograficzny
 172. Gorlickie środowisko Twórców i działaczy kultury
 173. Gorlickie środowisko Twórców kulttury plastycznej
 174. Gospodarz - kalendarz ilustrowany
 175. Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski
 176. Górnośląskie pieśni ludowe
 177. Grybów i okolice
 178. Haft i zdobienia stroju ludowego
 179. Haft lachowski
 180. Herbarz rodzin i rodów polskich
 181. Herby rycerstwa polskiego
 182. Herby rycerstwa polskiego
 183. Herby szlachty polskiej
 184. Herby szlachty polskiej
 185. Herosi spod znaku tryzuba
 186. Historia architektury dla wszystkich
 187. Historia architektury dla wszystkich
 188. Historia architktury i formy architektektoniczne
 189. Historia koloru w dziejach
 190. Historia pisana pasjami
 191. Historia powszechna
 192. Historia powszechna
 193. Historia powszechna
 194. Historia powszechna
 195. Historia sztuki II
 196. Historia sztuki nowożytnej
 197. Historia sztuki zdobniczej
 198. Historia szutki ruskiej i rosyjskiej
 199. Historia ubiorów
 200. I pułk strzelców podhalańskich
 201. II konkurs "Współczesna karpacka rzeźba.."
 202. II konkurs "Współczesnej rzeźby ludowej"
 203. III konkurs "Współczesna karpacka rzeźba.."
 204. Ikona ruska
 205. Ikonografia Starego i Nowego Sącza
 206. Ikonostas  z Owczar
 207. Ikony
 208. Ikony z kolekcji MBL w Sankou
 209. Ilustr. Kalendarz na rok 1921
 210. Ilustracja świąteczna
 211. Ilustrowana historia fortyfikacji
 212. Ilustrowany Kuryer
 213. Ilustrowany Kuryer
 214. Ilustrowany Kuryer
 215. Ilustrowany Kuryer
 216. Ilustrowany Kuryer
 217. Ilustrowany Kuryer
 218. Ilustrowany Kuryer
 219. Ilustrowany Kuryer
 220. Ilustrowany Kuryer
 221. Ilustrowany Kuryer
 222. Ilustrowany Kuryer
 223. Ilustrowany Kuryer
 224. Ilustrowany Kuryer
 225. Ilustrowany przewodnik po Galicji
 226. Improwizator
 227. In memoriam 1914-1918..
 228. Instrumentoznawstwo i akustyka
 229. Instrumenty muzyczne Pogórza Karp.
 230. Inwentarz drewnianej architektury sakralnej
 231. Iwonicz zakład zdrojowo-kąpielowy
 232. Jacek Malczewksi
 233. Jadło z rosą ..
 234. Jadło z rosą ..
 235. Jak odzyskać zdrowie
 236. Jak to drzewiej w Ropie bywało..
 237. Jakub Fontana
 238. Jam dwór polski
 239. Jan Michałowicz z Urzędowa
 240. Jedyne praktyczne przepisy
 241. Jedyne praktyczne przepisy
 242. Jonasz Stern
 243. Kabaret
 244. Kadry z żydowskiej przeszłości Nowego Sącza
 245. Kalendarz na rok 1894
 246. Kalendarz z okresu międzywojennego
 247. Kalendarzych żołnierza KOP
 248. Kapliczki i krzyże przydrożne
 249. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne
 250. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne
 251. Kapliczki, krzyże przydrożne
 252. Karczmy i zajazdy polskie
 253. Karnak
 254. Karpacka ekspedycja archeologiczna
 255. Karpacki świat Bojków i Łemków
 256. Karpaty i Podkarpacie
 257. Kataklizm osuwiskowy w dolinie Szklarki
 258. Katalog galerii malarstwa i rzeźby polskiej
 259. Katalog grodzisk i zamczysk w Karpatach
 260. Katalog piosenki turystycznej
 261. Katalog pokonkurs. Wystawy 
 262. Katalog twórców pamiątek regionalnych
 263. Katalog wystawy "Malowanki.."
 264. Katalog wystawy kafli zabytkowych
 265. Katalog zabytków sztuki
 266. Katalog zabytków sztuki
 267. Kilka chwil z naszych dziejów
 268. Kilka uwag o pastwiskach
 269. Klechdy gorlickie
 270. Klechdy gorlickie II
 271. Kodeks Baltazera Behema
 272. Kodeks budowlany
 273. Kolbuszowskie pocztówki
 274. Koloniści niemieccy na ziemi sądeckiej
 275. Konkurs na ludowe kowalstwo
 276. Konserwacja domu
 277. Konserwacja zabytków bud. Mur.
 278. Konspirowały i walczyły
 279. Konstytcja RP
 280. Konstytucja III maja
 281. Korozja biologiczna drewna
 282. Kościoły drewniane Karpat Polska i Słowacja
 283. Kościoły, kaplice i dzwonnice drewniane
 284. Kościół i klasztor Franciszkanów
 285. Krajobraz Gorlic po bitwie
 286. Krakowska legenda Jana Jałmużnika
 287. Krakowskim szlakiem walk o ..
 288. Krasiczyn
 289. Kronika nowej stuki
 290. Kronika sercem pisana
 291. Krótka nauka chowu bydła rogatego
 292. Krzyżykowe wzory inicjałów
 293. Ksiądz Wojciech Blaszyński
 294. Książka kucharska
 295. Kto przy oborze, temu dobrze
 296. Kubalówka
 297. Kulinarne wędrówki po małopolsce
 298. Kulmbach
 299. Kultura  ludowa Słowian
 300. Kultura  ludowa Słowian
 301. Kultura  ludowa Słowian
 302. Kultura i sztuka ludu żydowskiego
 303. Kultura ludowa wartości
 304. Kultura średniowiecznej Europy
 305. Kultura, piśmiennictwo, folklor
 306. Kuryer Lit-Nauk
 307. Kuryer Lit-Nauk
 308. Kuryer Lit-Nauk
 309. Kuryer Lit-Nauk
 310. Kuryer Lit-Nauk
 311. Kuryer Lit-Nauk
 312. Kwartalni Gorlicki nr 8/1999
 313. Kwartalnik Gorlicki 15/2001
 314. Kwartalnik Gorlicki 20/2002
 315. Kwartalnik Gorlicki 21/2002
 316. Kwartalnik Gorlicki 23/2002
 317. Kwartalnik Gorlicki 24/2003
 318. Kwartalnik Gorlicki 24/2003
 319. Kwartalnik Gorlicki 29/2004
 320. Kwartalnik Gorlicki 31/2005
 321. Kwartalnik Gorlicki 32/2005
 322. Kwartalnik Gorlicki 33/2005
 323. Kwartalnik Gorlicki 34/2005
 324. Kwartalnik Gorlicki 44/2008
 325. Kwartalnik Gorlicki 46/2008
 326. Kwartalnik Gorlicki 47/2009
 327. Kwartalnik Gorlicki 56/2011
 328. Kwartalnik Gorlicki nr 1
 329. Kwartalnik Gorlicki nr 2
 330. Kwartalnik Gorlicki nr 3,4
 331. Kwartalnik Gorlicki nr 5
 332. Kwartalnik Gorlicki nr 83/2017
 333. L'histoire de France
 334. Lechi w IX w.
 335. Legendy i opiwadania o strachach
 336. Legendy i opowiadania o strachach ..
 337. Legendy i opowiadania o strachach ..
 338. Lekarz domowy
 339. Lexikon der Kunst
 340. Lexikon der Kunst
 341. Listopad 1918
 342. Lokalne muzeum w globalnym świecie
 343. Ludovy odev na Spisy
 344. Ludowe kowalstwo artystyczne
 345. Ludowe malarstwo na szkle
 346. Ludowe podania sądeckie
 347. Ludowe wojsko polskie
 348. Łemkowie
 349. Łemkowie
 350. Łemkowie - kultura, sztuka ..
 351. Łemkowie jako grupa etnograficzna
 352. Łemkowska drewniana architektura cerkwi
 353. Łemkowszczyzna po obu stronach ..
 354. Łyżka za cholewą, a widelec..
 355. Maciej Bogusz Stęczyński
 356. Magia chleba naszego powszedniego
 357. Magury 02
 358. Magury 06
 359. Magury 07
 360. Magury 08
 361. Magury 2010
 362. Magury 86
 363. Magury 89
 364. Magury 90
 365. Magury 92
 366. Magury 97
 367. Magury 98
 368. Magury 98
 369. Malarstwo
 370. Malarstwo francuskie XVII w.
 371. Malarstwo ludowe
 372. Malarstwo polski pd-wsc
 373. Malarstwo polskie 1764-1964
 374. Małopolska - przewodnik
 375. Małopolska i Podhale w latach wielkiej wojny
 376. Małopolska pd-zach
 377. Małopolska w ogniu wielkiej wojny
 378. Małopolskie muzea na wolnym powietrzu
 379. Małopoolska trasa smakoszy
 380. Mały słownik kultury dawnych Słowian
 381. Mały słownik ochrony zabytków
 382. Mały słownik pogórzański
 383. Mały słownik terminów
 384. Manowce historyków
 385. Mapa Bochnia und Czchów
 386. Mapa Dukla-Pasz
 387. Mapa Galicja
 388. Mapa Jasło und Dukla
 389. Mapa Królestwo polskie
 390. Mapa Neu-Sandez
 391. Materały do historii miasta Gorlice
 392. Materialy MBL w Sanoku
 393. Materiały do dziejów garncarstwa
 394. Materiały MBL w Sanoku
 395. Meble stylowe
 396. Medycyna tradycyjna w Polsce
 397. Miasteczko naszych dziadków
 398. Miesięcznik ogrodniczy
 399. Miesięcznik ogrodniczy
 400. Miesięcznik ogrodniczy
 401. Miesięcznik sadowniczo-ogrodniczy
 402. Mikołaj Kopernik, Biecz w jego epoce
 403. Militarne i polityczne znaczenie ..
 404. Mistrz Tradycji - Julia Doszna
 405. Mistrzowi J. I.Paderewskiemu
 406. Mitologia słowiańska i polska
 407. Młynarstwo między Wisłą a Pilicą
 408. Muzea na wolnym powietrzu
 409. Muzea w Polsce
 410. Muzea w Polsce
 411. Muzea woj. Nowosądeckiego
 412. Muzea, izby regionalne, galerie..
 413. Muzealnictwo nr 46
 414. Muzealnictwo nr 47
 415. Muzeum Budownictwa Lududowego W Sanoku
 416. Muzeum Otwarte na edukację
 417. Muzeum Regionalne PTTK w Gorlicach
 418. Muzykanty
 419. Na pogórzańskiej wsi
 420. Na szlakach łemkowszczyzny
 421. Na tle zachodzącego słońca
 422. Na tropach przeszłości
 423. Na tropach sztuki
 424. Nad brzegami Ropy
 425. Nad rzeką Ropą t. II
 426. Nad rzeką Ropą t.I
 427. Nad rzeką Ropą t.I + 3 nadbitki
 428. Nad rzeką Ropą t.III
 429. Najazd Żydów
 430. Najpilniejsze obecne zadania małorolnych ..
 431. Nastroje Małoposlkie
 432. Nasze zabytki architektury
 433. Nie byliśmy bohaterami
 434. Nie tylko chlebem
 435. Nie wszystko bajka
 436. Noakowski
 437. Notatnik skansenowski
 438. Notatnik skansenowski
 439. Nowe legendy miejskie
 440. Nowoczesne malarstwo polskie
 441. Noworocznik 1894
 442. Nowości ilustrowane
 443. Nowości ilustrowane
 444. Nowości ilustrowane
 445. Nowy Sącz i Sądeczczyzna w pradziejach 
 446. O królu polskim Kazimierzu Wielkim
 447. O kulturze ludowej Lachów Sądeckich
 448. O kulturze ludowej Lachów Sądeckich
 449. O modzie XIX wieku
 450. O przygranicznych kontatkach polsko - słowackich
 451. O renowacji i konserwacji 
 452. O sztuce polskiej
 453. O sztukę ludową
 454. O szymbarskim kościółku wierszem
 455. O wiatrach Warmii i Mazur..
 456. Obrazki z życia zwierząt
 457. Obrazkowy kalendarz "Roli"
 458. Obrazkowy kalendarz "Roli"
 459. Obszary malarskiej wyobraźni
 460. Ochrona krajobrazu kultur.
 461. Ochrona zabytków a odbudowa kraju
 462. Ochrona zabytków kultury ludowej
 463. Ochrona zabytków w Polsce
 464. Od jaskini do mieszkania
 465. Od Komańczy do Bartnego
 466. Od osady słowiańskiej do wsi współczesnej
 467. Od siekiery czyli wstęp do ..
 468. Od Sudetów do Bałtyku
 469. Odwiedzamy naszych dziadków
 470. Okolice Galicyi
 471. Okres Svidnik
 472. Oleodrku - rzecz święta
 473. Opusula musealia
 474. Opusula musealia
 475. Opuszczone wsie Ziemi Gorlickiej
 476. Orawa - przewodnik
 477. Orawskie farbiarstwo i włókiennictwo
 478. Orient w kulturze polskiego oświecenia
 479. Oskrzela
 480. Osobistości i miejsca Ziemi Bieckiej
 481. Ośrodek garncarski w Łążku..
 482. Pałac szklanej kuli
 483. Pamiątka z Krakowa
 484. Pamiątka ze światowej wojny
 485. Pamiątki i zabytki kultury ukraińskiej
 486. Pan Geldhab
 487. Panoramy Beskidu Gorlickiego
 488. Pasmo Radziejowej Beskidu Niskiego
 489. Pasterstwo w Karpatach
 490. Perspektywa malarstwa
 491. Pędzlem rozmaitym
 492. Pieniny - przewodnik ..
 493. Pierwsza wojna światowa w Karpatach
 494. Piękne odpoczywanie
 495. Piękno co to takiego?
 496. Piękno użyteczne czy piękno ginące
 497. Piękno w drewnie zamknięte
 498. Piotr Breugel Starszy
 499. Piórkiem i węglem
 500. Pismo i styl
 501. Plastyka współczesna na tropach
 502. Plebania z Ropy
 503. Płaj 23
 504. Płaj nr 10
 505. Płaj nr 11
 506. Płaj nr 12
 507. Płaj nr 5
 508. Płaj nr 5
 509. Płaj nr 7
 510. Płaj. Almanach
 511. Pocięgiel
 512. Pocięgiel
 513. Początki państwa polskiego
 514. Pogórzańskie godanie
 515. Pogranicze polsko-słowackie
 516. Polska - kalendarz świąt
 517. Polska demonologia ludowa
 518. Polska demonologia ludowa
 519. Polska egzotyczna
 520. Polska księga tradycji
 521. Polska muzyka ludowa i jej problemy
 522. Polska porcelana
 523. Polska starożytna i wczesnośredniowieczna
 524. Polska sztuka ludowa
 525. Polska sztuka ludowa
 526. Polski atlas entograficzny
 527. Polski atlas etnograficzny
 528. Polski atlas etnograficzny
 529. Polski atlas etnograficzny
 530. Polski dwór
 531. Polski numer wojskowy
 532. Polski portret zbiorowy
 533. Polski roczek
 534. Polskie kolekcjonerstwo grafiki i rysunku
 535. Polskie kowalstwo artystyczne
 536. Polskie lampy i świeczniki
 537. Polskie obrzędy i obyczaje
 538. Polskie rzemisło artystyczne wieków średnich
 539. Polskie skórnictwo
 540. Polskie stroje ludowe
 541. Polskie szkło do poł. XIX w.
 542. Polskie tradycje i obyczaje
 543. Polskie zegary
 544. Polskie życie artystyczne w l.1890-1914
 545. Polsko-ruski beskid - legendy
 546. Połoniny
 547. Połoniny 1982
 548. Połoniny 84
 549. Połoniny 85
 550. Połoniny 90/91
 551. Pomniki sztuki w Polsce
 552. Popradzki park krajobrazowy
 553. Poradnik codzienny na rok 1901
 554. Porcelana - znaki ..
 555. Porcelana od barku do empiru
 556. Poskie hafty i koronki
 557. Poszukiwanie metryk do stroju ludowego
 558. Powiązania ziem polskich ..
 559. Powieści ludu rzeszowskiego
 560. Powstanie Chochołowskie
 561. Poznajemy gwarę naszych dziadków
 562. Pożywienie roślinne i rolnictwo ..
 563. Późny gotyk
 564. Prace humanistyczne
 565. Prace z historii sztuki
 566. Praktyczne przepisy pieczenia
 567. Prespektywy wychowawcze  sztuki
 568. Produkcja i wymiana towarowa Biecza
 569. Prof. R. Reinfuss badacz historii
 570. Prof. R. Reinfuss badacz historii
 571. Prusy wschodnie a Polska
 572. Przegląd wybranej literatury
 573. Przegląd zabytków miasta Poznania
 574. Przegląd zdrój-kąpiel-Rymanów
 575. Przepisy prawne dot. ochrony dóbr kult.
 576. Przewodnik Beskid Niski
 577. Przewodnik kulinarny na Pogórzu
 578. Przewodnik po pograniczu polsko - słowackim
 579. Przewodnik ziołolecznictwa
 580. Przeżycie i wartość
 581. Przydrożne i cmentarne figury kamienne
 582. Przydrożne kapliczki pd Małopolski
 583. Przymusowa likwidacja Uni Użh.
 584. Przymusowa likwidacja Uni Użh.
 585. Przysłowia znane i niepowtarzane
 586. Psychologia empiryczna
 587. Ptaki drapieże i sowy
 588. Pytania do źródeł
 589. Pytania u źródeł
 590. Ratusze śląskie
 591. Regularny plan miasta
 592. Regularny plan miasta średniowiecznego
 593. Rejestr ogrodów polskich
 594. Rejestr ogrodów polskich
 595. Rejestr ogrodów polskich
 596. Rejestr ogrodów polskich
 597. Rembrandt i jego krąg
 598. Renesans w Polsce
 599. Renesansowy poliptyk wieniawski
 600. Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie
 601. Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie
 602. Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie
 603. Rocznik muzeów woj. Podkarpackiego
 604. Rocznik muzeów woj. Rzeszowskiego
 605. Rocznik muzeów woj. Rzeszowskiego
 606. Rocznik orawski
 607. Rocznik orawski
 608. Rocznik sądecki
 609. Rocznik sądecki
 610. Rocznik sądecki
 611. Rody szlachty polskiej
 612. Rok myśliwca
 613. Rośliny w wierzeniach i zwyczajach ..
 614. Rozwój urbanistyki i architektury polskiej
 615. Ruiny zameczku w Rytrze
 616. Ruiny zameczku w Rytrze
 617. Ryby i wody Galicyi
 618. Rzeczy odległe a bliskie
 619. Rzemielśnicy Beskidu Niskiego
 620. Rzemielśnicy ludowi Beskidu Niskiego
 621. Rzemiosło artystyczne
 622. Rzeszowska teka konserwatorska
 623. Rzeszowski rocznik muzealny
 624. Rzeszowski rocznik muzealny
 625. Rzeźba nagrobna
 626. Rzeźba współczesna
 627. Samowary rosyjskie
 628. Sanktuaria diecezji tarnowskiej
 629. Santi Gucci
 630. Sarmacka perspektywa sławy
 631. Sądecki Park Etnograficzny
 632. Sądecki Park Etnograficzny
 633. Sądecki Park Etnograficzny
 634. Sądecki Park Etnograficzny
 635. Sądeczczyzna - na styku kultur i religii
 636. Sądeczczyzna sto lat temu
 637. Schematismus unversi ..
 638. Sfragistyka
 639. Siedem budowli Eurlpy
 640. Siedem wieków malarstwa europejskiego
 641. Skansen archeologiczny Karpacka Troja
 642. Skanseny
 643. Skanseny po latach - założenia, a realizacja
 644. Skarbnica karpackiej wielokulturowości
 645. Skarby w skrzyni malowanej
 646. Skarby wawelskie
 647. Skąd przybyli przodkowie Łemków
 648. Skorowidz przepisów prawnych
 649. Słownik do ćwiczeń niemieckich
 650. Słownik folkloru polskiego
 651. Słownik gwarowych wyrazów technicznych
 652. Słownik gwarowych wyrazów technicznych
 653. Słownik gwary Pogórzan
 654. Słownik gwary z Zakopanego i okolic
 655. Słownik łacińsko - polski
 656. Słownik mitów i tradycji kultury
 657. Słownik mody
 658. Słownik terminów artystycznych i architektonicznych
 659. Słownik wychowawców i ..
 660. Służba ojczyźnie nowosądeckich ..
 661. Spis szlachty królestwa polskiego
 662. Stajnie i powozownia zamkowa 
 663. Stanisław Rodziński malarstwo
 664. Stanisław Wyspiański
 665. Stanisław Wyspiański na Podkarpaciu
 666. Sto i pół - opowieści ..
 667. Stredoslovensky kraj
 668. Struktura przestrzenna miasta 
 669. Strzelcy podhalańscy
 670. Studia i materiały
 671. Studia i materiały
 672. Studia i materiały do teorii i historii
 673. Studia i materiały MO w Krośnie
 674. Studia i materiały Muzeum
 675. Studia i materiały Muzeum Okręgowego w Krośnie
 676. Studia i materiały Muzeum Okręgowego w Krośnie
 677. Studia nad ludnością Biecza
 678. Studia nad Łemkowszczyzną
 679. Studia renesansowe II
 680. Studia z historii budowy miast polskich
 681. Studia z zakresu ekonomiki bududowlanej
 682. Systemy pieniężne na ziemiach polskich
 683. Szałasy w Gorcach 
 684. Szczawnica 1991
 685. Szkice o kulturze średniowiecznej
 686. Szkice z historii sztuki
 687. Szkicownik gorlicki
 688. Szkło - tworzywo znane i nieznane
 689. Szkło w Europie średniowiecznej
 690. Szlak architektury drewnianej
 691. Szlak architektury drewnianej
 692. Szlak spisko-sądecki
 693. Szlakiem architektury cerkiewnej 
 694. Szlakiem Bitwy Gorlickiej
 695. Szlakiem H. Dobrzańskiego "Hubala"
 696. Szlakiem małej dużej archiktury
 697. Szlakiem małej dużej archiktury
 698. Szlakiem Wincentego Pola
 699. Szlakiem Wincentego Pola
 700. Szopki krakowskie
 701. Sztuka budowania
 702. Sztuka cenniejsza niż złoto
 703. Sztuka gotycka ziemi sądeckiej
 704. Sztuka ludowa mieszkańców
 705. Sztuka ludowa w Polsce
 706. Sztuka ludowa w Polsce
 707. Sztuka polska
 708. Sztuka Śląska Opolskiego
 709. Sztuki siostrzane
 710. Szymbarska hrabina
 711. Ścieżkami świąt i zwyczajów ludowych
 712. Ślad tradycji w skansenach małopolskich
 713. Śladami Łemków
 714. Śladami świątków
 715. Ślady powstania styczniowego ..
 716. Śląskie stroje ludowe
 717. Ślubowanie polskiego dziecka
 718. Śniatyńszczyzna
 719. Śpiewnik karpacki
 720. Śpiewnik wiejski
 721. Świat Łemków
 722. Świat Nikifora
 723. Światowid
 724. Taniec w Polsce
 725. Tańce i pieśni Pogórzan
 726. Tarnowskie-rzeszowskie
 727. Tarnów
 728. Te deum laudamus …
 729. Teatr Bogu i sobie
 730. Technika malarstawa
 731. Teka konserwatorska
 732. Teka konserwatorska
 733. Teka konserwatorska
 734. Tematy które mi odradzano
 735. Teoryja jestestw organicznych
 736. Terminologia budownictwa wiejskiego
 737. Tradycyjna szymbarska wigilia..
 738. Tradycyjne olejarstwo
 739. Tradycyjne rzemiosło i przemysł ..
 740. Tradycyjny strój ludowy na Spiszu
 741. Treści dzieła sztuki
 742. Tropami folkloru i literatury
 743. Truskawiec jako zakład leczniczy
 744. Twórczość ludowa
 745. Tygodnik ilustrowany
 746. Tylko o historii
 747. U źródeł
 748. Ubiory ludowe i mieszczańskie
 749. Ubiory mieszczańskie ze zbiorów MONS
 750. Ubiory w Polsce
 751. Ule i pasieki w Polsce
 752. Ule zdobione
 753. Uwagi o ratowaniu wsi ..
 754. Vademecum historyka starożytnej Grecji 
 755. W Beskidzie Niskim
 756. W dolinie rzeki Białej
 757. W kręgu polskich tańców ludowych
 758. W kręgu polskich tańców ludowych
 759. W kręgu ubiorów i wilkołaków
 760. W paśmie Liwocza i Brzanki
 761. W salonie i kuchni
 762. Walki zbrojne na ziemiach polskich
 763. Wesele ludowe w Grębowie
 764. Wesele podegrodzkie
 765. Wędrówka przez Gorce, Pieniny i ..
 766. Wędrówki po Sarmacji europejskiej
 767. Wędrówki przez Gorce, Pieniny..
 768. Wielki ilustr. Kalendarz 1920
 769. Wielki ilustr. Kalendarz 1932
 770. Wielki kalendarz uniwersalny na rok 1931
 771. Wielki wybuch 1914-1918
 772. Wielokulturowość na Sądeczczyźnie
 773. Wielość sztuk - jedność sztuki
 774. Włoskie meble renesansowe
 775. Wokół Uścia Gorlickiego
 776. Wrocławski pomnik Henryka IV
 777. Wschodnioeuropejskie groby wojenne..
 778. Wspomnienia
 779. Współczesne podania ludowe
 780. Wstęp do nauki o książce i bibliotece
 781. Wśród kształtów i barw
 782. Wybór tekstów etnograficznych o dawnej ..
 783. Wycieczki sierpniowe M. Orłowicza
 784. Wydarzenia 1914
 785. Wykaz muzeów w Polsce
 786. Wykaz muzeów w Polsce
 787. Wyposażenie domu wiejskiego w Polsce
 788. Wystawa - Choroby stare jak świat
 789. Wystawa grupy krakowskiej
 790. Wystawa mebli ludowych
 791. Wystawa sztuk ludowej Powiatu Łańcuckiego
 792. Wystawa sztuki  ludowej Pogórzan
 793. Wystawa sztuki ludowej
 794. Wystawa sztuki ludowej Biarłorusinów
 795. Wystroje malarskie kościołów drewnianych
 796. Wzory inicjałów projektowanych ręcznie
 797. XV Beskid Niski - śpiewnik
 798. Z Czarnohory do Alp Rodn.
 799. Z dni grozy w Gorlicach
 800. Z dziejów polskiego meblarstwa
 801. Z Lendaku i Maniow - chłopskie listy
 802. Z moich wspomnień
 803. Z moim ojcem o jedzeniu
 804. Z przeszłości łemkowszczyzny
 805. Z przeszłości miasta  Śniatynia
 806. Z tej i z tamtej strony
 807. Za ciasny wydawał mi się
 808. Za ostatnim przystankiem
 809. Za tamtą górą
 810. Zabawy i zabawki
 811. Zabytki architektury drewnianej powiatu gorlickiego
 812. Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo
 813. Zaczęło się od Daguerre'a
 814. Zagłębie staropolskie
 815. Zamek w Baranowie
 816. Zamek w Wiśniczu
 817. Zamki w dziejach Polski
 818. Zarys dziejów architektury
 819. Zarys encyklopedyczny
 820. Zarys historii gospodarstwa
 821. Zarys historii włókiennictwa
 822. Zbiór pieśni ludowych zamagurza
 823. Zeszyty
 824. Zeszyty Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
 825. Zeszyty naukowe
 826. Zeszyty naukowe
 827. Zeszyty naukowe
 828. Zeszyty naukowe rok 2
 829. Zeszyty naukowe rok 3
 830. Zeszyty naukowe rok 4
 831. Zeszyty sądecko-spiskie
 832. Zeszyty sądecko-spiskie
 833. Zeszyty sądecko-spiskie
 834. Zeszyty sądecko-spiskie
 835. Zeszyty tarnowskie
 836. Zielnik podróżny
 837. Ziemia biecka
 838. Ziemia gorlicka
 839. Ziemia podegrodzka
 840. Ziemia sądecka
 841. Złoty widnokrąg
 842. Złoty wiek
 843. Znaki pamięci ..
 844. Znaki przeszłości, odchodzące ślady..
 845. Związki z Bieczem św. Jadwigi
 846. Żołnierz polski
 847. Żołnierz polski
 848. Życie codzienne w dawnych ziemiach ..
 849. Życie codzienne w Gdańsku
 850. Życie codzienne w Holandii
 851. Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie
 852. Życie codzienne w Warszawie
 853. Życie codzienne wsi między Wartą a Pilicą
 854. Żydowskie zabytki woj. tarnowskiego
 855. Żydzi w Karpatach
 856. Żydzi w Nowym Sączu
 857. Żydzi romanowscy 
Program działalności Skansenu  w Szymbarku nie ogranicza się jedynie do gromadzenia i ochrony zabytków kultury ludowej. Organizowane są tu wystawy, lekcje i warsztaty muzealne opracowywane są programy edukacyjne adresowane zarówno do młodzieży jak i osób starszych. W licznych imprezach plenerowych staramy się w sposób jak najbardziej autentyczny zaprezentować dziedzictwo kultury ludowej regionu.  Odbywają się tu  wydarzenia folklorystyczne prezentujące dawne rzemiosło i  rękodzieło, tradycyjne zajęcia gospodarcze, obrzędowość doroczną i rodzinną, muzykę, śpiew, taniec nie tylko Pogórzan, ale również innych grup etnograficznych i etnicznych. 
W sezonie letnim  szczególnie popularne wśród gości regionu  są pokazy plenerowe dawnych  umiejętności  ludowego  rzemiosła, tradycyjnej kuchni oraz  zwyczajów, obrzędów związanych ze świętowaniem. Wśród  największych imprez plenerowych organizowanych w Skansenie, są te których powodzenie pozwoliło na zaliczenie ich do zestawu imprez  dorocznych.  „Piknik rodzinny”, Piknik pod jabłonką”, inscenizacja tradycyjnych dożynek ziemiańskich pt. „Żniwny wianek”, „Wesele pogórzańskie”, „Noc świętojańska w Szymbarku”, „Spotkania na węgierskim szlaku”, „Pogórzańskie targowiska staroci” mają swoją stałą  rzeszę uczestników. Podobnie jak organizowana wraz z Ośrodkiem Kultury Gminy Gorlice  impreza plenerowa  -  „Panorama kultur”, prezentująca nie tylko folklor ludowy, ale również zespoły z zagranicy, gromadząca całą społeczność Szymbarku, licznych gości oraz turystów.Na pierwszym planie zdjęcia krzak kwitnącego bzu, na drugim jedna z drwnianych chat Skansenu w Szymbarku

Zapowiedzi

08 czerwca 2022 - 12 września 2022

małopolska

29 czerwca 2022 - 31 sierpnia 2022

Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

20 lipca 2022 - 15 sierpnia 2022

Zagroda Maziarska

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry