Uncategorised

WSTĘP
Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej
 • "Skansen w Szymbarku Przewodnik" - Android
 • "Skansen w Szymbarku Przewodnik" - OS
 • "Park Edukacyjny Przewodnik" - Android
 • "Kasztel w Szymbarku" - Android
 • "Kasztel w Szymbarku" - OS
 
NAZWA PODMIOTU PUBLICZNEGO:
Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach
 
ADRES APLIKACJI MOBILNEJ DO POBRANIA:
Muzeum Dwory - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach udostępnia aplikację w wersjach na dwa sytemy operacyjne:
 
DATA PUBLIKACJI APLIKACJI MOBILNEJ:
Data publikacji aplikacji mobilnej: 2020-03-10
 
DATA OSTATNIEJ ISTOTNEJ AKTUALIZACJI:
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-14
 
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ:
Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Opiera się na wyświetlaniu geolokalizacji na interaktywnej mapie oraz wyłącznie wzrokowych wskazówkach.
 • Mapy są wyłączone z wymogu dostępności (opatrzone są opisem tekstowym).
Aplikacja posiada Audiodeskrypcje dla osób niewidomych oraz nagrania w Polskim Języku Migowym dla osób niesłyszących.
 
DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI:
Deklarację sporządzono dnia: 2022-09-16
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-03-07
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny
 
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:
W przypadku problemów z dostępnością aplikacji mobilnej prosimy o kontakt.
- Aplikacja „Skansen w Szymbarku Przewodnik”, „Park Edukacyjny Przewodnik":
Michał Liana
tel. 18 35 11 018
- Aplikacja „Kasztel w Szymbarku":
Maciej Lewek
tel.: 18 351 31 14
Kontaktować można się mailowa lub dzwoniąc na numer telefonu. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 
INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich np. poprzez formularz: https://www.rpo.gov.pl/wniosek/index.php?formularz=dla_wnioskodawcy
 

Łosie 34

tel. 18 353 43 63

tel. 601-411-590 (KlaudiaZbiegień)

e-mail: zagroda.maziarska@gmail.com

 

Udogodnienia dla osób z dysfunkcją ruchu:

Ze względu na specyfikę ekspozycji, czyli muzeum na otwartym powietrzu typu zagroda, poruszanie się po zagrodzie oraz wejście do budynków jest utrudnione (nierówność terenu, nieutwardzone drogi, wysokie progi, wąskie drzwi, niskie stropy i nadproża).

Zagroda Maziarska w Łosiu posiada toaletę przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

Informacje dla osób z dysfunkcją wzroku:

Zagroda maziarska w Łosiu nie posiada udogodnień dla osób z dysfunkcją wzroku. Pracujemy nad tym!

Pies przewodnik towarzyszącyosobie z dysfunkcja wzroku jest zawsze mile widziany.

 

Informacje dla osób z dysfunkcją słuchu:

Zagroda maziarska w Łosiu nie posiada udogodnień dla osób z dysfunkcją słuchu. Pracujemy nad tym!

 

Informacje dla rodzin z małymi dziećmi:

Ze względu na specyfikę ekspozycji (nierówność terenu, nieutwardzone drogi, wysokie progi) poruszanie się po skansenie oraz wejście do budynków dla osób z wózkami dziecięcymi jest utrudnione.

Zagroda Maziarska honoruje Kartę Dużej Rodziny.

 

Godziny otwarcia:

Sezon letni: kwiecień – październik

poniedziałek - piątek 9:00 - 16:30

sobota - niedziela 9:00 - 14:30

Sezon zimowy: listopad – marzec

poniedziałek - piątek 8:30 -16:00

sobota 9:00 - 14:30

niedziela – nieczynne

Bilety wstępu:

Bilet normalny  - 12 zł

Bilet ulgowy - 6 zł

Osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunem przysługuje bilet ulgowy.

Bilet dla posiadacza Karty Dużej Rodziny: 5,00 zł

Dzień wolnego wstępu – wtorek

 

Dojazd:

Do miejscowości Łosie dojechać można jedynie własnym środkiem transportu.
Duży ogólnodostępny bezpłatny parking znajduje się przy kościele Św. Józefa. Z parkingu do Zagrody Maziarskiej prowadzi wąska droga ok 100m na której obowiązuje zakaz ruchu.

W wyjątkowych okolicznościach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym można podjechać samochodem bezpośrednio na teren Zagrody Maziarskiej. 

 

Otoczenie:

Zagroda Maziarska w Łosiu usytuowana jest na ogrodzonym terenie zielonym: trawniki, drzewostan. Nie ma wyznaczonych ścieżek do poszczególnych budynków.
Wejście do Zagrody Maziarskiej prowadzi przez bramę wjazdową i

38-300 Gorlice,

ul. Wróblewskiego 10 A

tel. 18 35 35 618, fax. 18 35 35 601

e-mail : galeria@gorlice.art.pl 

 

Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów” nie posiada udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami – pracujemy nad tym!

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek: piątek 8:00 - 16:30

sobota: 11:00 - 16:30

niedziela: 11:00 - 14:30

 

Bilety wstępu:

Bilet normalny – 10,00 zł;

Bilet ulgowy – 6,00 zł

Bilet dla posiadacza Karty Dużej Rodziny: 5,00 zł

Dzień wolnego wstępu - wtorek

38-311 Szymbark

tel. fax 18 351 10 18

e-mail: skansen.szymbark@gmail.com 

 

Udogodnienia dla osób z dysfunkcją wzroku:

W Skansenie Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku dostępna jest aplikacja mobilna - wykorzystujące technologię GPS, beacon oraz sieć Wi-Fi. Aplikacja umożliwia samodzielne zwiedzanie metodą audiodeskrypcjidla osób z dysfunkcją wzroku.

"Skansen w Szymbarku Przewodnik"
 

"Park Edukacyjny Przewodnik"

 Andrioid: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.audiotour.skansenwszymbarku&hl=pt_BR

Aplikacje można pobrać na swojego smartphona lub wypożyczyć w kasie skansenu autoprzewodnik.

Po zgłoszeniu obsłudze Skansenu, osoby z dysfunkcja wzroku mogą dotykowo obejrzeć wystawę strojów ludowych z pogranicza Polsko – Słowackiego.

W Edukacyjnym Parku Historii Budownictwa ludowego i maszyn znajdują się tabliczki informacyjne w alfabecie Braille’a.

Psy będące przewodnikami osób z dysfunkcja wzroku są zawsze mile widziane.

 

Udogodnienia dla osób z dysfunkcją ruchu:

Ze względu na specyfikę ekspozycji, czyli muzeum na otwartym powietrzu typu wieś, poruszanie się po skansenie oraz wejście do budynków jest utrudnione (nierówność terenu, nieutwardzone drogi, wysokie progi, wąskie drzwi, niskie stropy i nadproża).

Aplikacje można pobrać na swojego smartphona lub wypożyczyć w kasie skansenu autoprzewodnik.

Obiektem dostępnym jest nowo otwarty „Edukacyjny park historii budownictwa ludowego i maszyn na pograniczu polsko-słowackim". Obiekty znajdujące się w Edukacyjnym Parku dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowane na zewnątrz w formie ekspozycji plenerowych połączonych z ogrodami sensorycznymi nawiązującymi do tradycji regionalnych.

 

Udogodnienia dla osób z dysfunkcją słuchu:

W Skansenie Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku dostępna jest aplikacja mobilna - dedykowane narzędzie umożliwiające samodzielne zwiedzanie parku edukacyjnego oraz stałej ekspozycji, wykorzystujące technologię GPS, beacon oraz sieć Wi-Fi.

"Skansen w Szymbarku Przewodnik"

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.audiotour.skansenwszymbarku

OS: https://apps.apple.com/tr/app/skansen-w-szymbarku-przewodnik/id1533635822

"Park Edukacyjny Przewodnik"

 Andrioid: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.audiotour.skansenwszymbarku&hl=pt_BR

 

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi:

Ze względu na specyfikę ekspozycji (nierówność terenu, nieutwardzone drogi, wysokie progi) poruszanie się po skansenie oraz wejście do budynków dla osób z wózkami dziecięcymi jest utrudnione.

Skansen Wsi Pogórzańskiejhonoruje Kartę Dużej Rodziny.

 

Udogodnienia dla seniorów:

Przy obiektach Skansenu znajdują się drewniane ławki na których można odpocząć.
Ze względu na specyfikę ekspozycji (nierówność terenu, nieutwardzone drogi, wysokie progi) podczas poruszania się po skansenie należy zachować ostrożność.

  

Godziny otwarcia:

Sezon letni: maj – wrzesień

poniedziałek- piątek: 9:00 - 16:00

soboty i niedziele: 10:00 - 17:00


Sezon zimowy: październik – kwiecień

codziennie: 9:00 - 14:00

 

Edukacyjny park historii budownictwa ludowego i maszyn na pograniczu polsko-słowackim czynny jest tylko w sezonie letnim.

 

Bilety wstępu:

Bilet normalny/spacerowy - 16,00 zł,

Bilet ulgowy - 10,00 zł,

Osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunem przysługuje bilet ulgowy.

Bilet dla posiadacza Karty Dużej Rodziny: 5,00 zł

Dzień wolnego wstępu : wtorek

Opłata przewodnicka – 60,00 zł

 

 

Dojazd do Szymbarku:

Do Szymbarku dojechać można autobusami kursującymi na liniach:

- Kraków – Gorlice (przez Nowy Sącz)

- Nowy Sącz – Gorlice

- Wysowa Zdrój – Gorlice

- Gorlice – Zakopane

- Śnietnica – Gorlice

- Konieczna – Gorlice

- Izby – Gorlice

- Łosie – Gorlice

- Brzesko – Gorlice

- Gorlice – Banica

Itd.

Autobusy funkcjonujące na w/w liniach nie posiadają przystosowania dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

W Szymbarku autobusy zatrzymują się na przystanku „Szymbark-szkoła”. Z przystanku do wejścia na teren Skansenu  prowadzi krótki odcinek chodnikiem wzdłuż drogi krajowej 28.
Przyjeżdżając do Szymbarku własnym transportem, ogólnodostępny, bezpłatny parking znajduje się po przeciwnej stronie wejścia do Skansenu.

Dostępne wejście do Edukacyjnego Parku znajduje się od strony południowej Skansenu, przy Przystanku Szymbark. Należy zjechać droga gminną pomiędzy Skansenem a Szkołą Podstawową na sam dół. Tam znajduje się parking. Do wejścia do Edukacyjnego Parku prowadzi asfaltowa ścieżka.

 

Otoczenie:

Skansen Wsi Pogórzańskiej usytuowany jest na ogrodzonym terenie zielonym: trawniki, wiejskie ogródki, drzewostan. Nie ma wyznaczonych ścieżek do poszczególnych budynków.
Wejście do skansenu prowadzi przez bramę przy drodze nr 28. Kasa znajduje się w pierwszym po wejściu budynku po prawej stronie.

Deklaracja dostępności Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, są dostępne cyfrowo, zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań MDKiG
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań MDKiG
 • nie wszystkie zamieszczone na stronie linki posiadają dostępne opisy
 • brak przycisków przesyłania w niektórych podstronach
 • brak skrótów klawiszowych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Lewek - koordynatorka dostępności.
 • E-mail: warsztaty@gorlice.art.pl
 • Telefon: 183535618

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach
 • Adres: Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach ul. Wróblewskiego 10a 38-300 Gorlice
 • E-mail: galeria@gorlice.art.pl
 • Telefon: 183535618

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów mieści się w Gorlicach przy ulicy Wróblewskiego 10A. Wjazd do budynku wyłożony jest kamieniami co utrudnia poruszanie się na wózku. Wejście  do muzeum  jak i przemieszczanie się po nim nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku. Obiekt nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. 
Pracujemy nad tym.

Najbardziej dostępnym oddziałem Muzeum jest Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy Kasztel w Szymbarku w którym zniwelowane zostały bariery poziome i pionowe, pozwalając na swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. W obiekcie znajduje się winda, dostosowana toaleta oraz tyflografiki budynku oraz elementów dekoracyjnych.
Więcej informacji na temat dostępności poszczególnych oddziałów znajdziesz w zakładce ”Dostępność

 Muzeum nie posiada funkcji kontaktu z tłumaczem języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Aplikacje mobilne

Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Deklaracja dostepności aplikacji mobilnych

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • zmiana kontrastu (trzy rodzaje: czarno-biały, żółto-czarny, czarno-żółty)
 • możliwość powiększenia liter na stronie (trzy poziomy: normalna czcionka, duża czcionka, bardzo duża czcionka)
 • mapa strony
 • podkreślenia elementów z linkowaniem

Inne informacje i oświadczenia

Więcej informacji na temat dostępności poszczególnych oddziałów znajdziesz w zakładce ”Dostępność

 

Zapowiedzi

27 maja 2024 - 01 lipca 2024

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

01 czerwca 2024 - 30 czerwca 2024

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

01 czerwca 2024 - 30 czerwca 2024

Malopolska

14 czerwca 2024 - 31 lipca 2024

małopolska

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry