Galeria Sztuki utworzona została w Gorlicach w roku 1983 , jako filia nowosądeckiego Biura Wystaw Artystycznych. Na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Miasta Gorlice i ówczesnym Kierownikiem BWA w Nowym Sączu, Galerię ulokowano w częściowo adaptowanych pomieszczeniach ruin, pozostałych po Dworze Karwacjanów. Obiekt posiadał 80-metrową salę wystawową oraz kilka mniejszych pomieszczeń używanych na biuro i magazyny. Inauguracja działalności wystawienniczej nastąpiła w kwietniu 1983 roku ekspozycją obiektów Władysława Hasiora i akwarel nowosądeckiego artysty, Kazimierza Twardowskiego. Powstanie placówki upowszechniania kultury plastycznej w Gorlicach, pozwoliło na integrację lokalnego środowiska plastyków. Już we wrześniu 1983 roku założono, przy Galerii Klub Sztuki im. Alfreda Długosza, zrzeszający plastyków, kolekcjonerów, nauczycieli wychowania plastycznego, a także działaczy kultury. Dla członków klubu, Galeria gorlicka zorganizowała w listopadzie '83 roku pierwsze warsztaty twórcze w Siarach k/Gorlic. Pierwsze lata funkcjonowania Galerii w Gorlicach pozwoliły na sprecyzowanie podstawowych celów realizowanych do dziś przez placówkę.

Są to :
- integracja , rozwój i promocja lokalnego środowiska plastycznego,
- szeroko zakrojona działalność oświatowa wśród młodzieży,
- prezentacja lokalnemu odbiorcy możliwie szerokiego i różnorodnego spektrum dokonań sztuki współczesnej ( w tym twórców lokalnych, regionalnych, krajowych i zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem promocji absolwentów uczelni artystycznych rozpoczynających karierę wystawienniczą, a wywodzących się z Ziemi Gorlickiej),
- organizacja ogólnopolskich i międzynarodowych plenerów i imprez kulturalnych,
- promocja kultury i walorów Ziemi Gorlickiej,
- działalność edytorska.


 Placówka angażuje się również w różnorodne lokalne inicjatywy na rzecz ratowania zabytków, upowszechniania kultury muzycznej, pomocy pracowniom terapii zajęciowej prowadzonych dla dzieci i pacjentów oddziału psychiatrycznego. Rokrocznie ( od 1983) Galeria organizuje salon gorlickiego środowiska plastycznego, na którym wręczana jest doroczna plastyczna nagroda Gorlic fundowana przez burmistrza. Od momentu powstania w Galerii, prezentowana jest sztuka artystów rosyjskich, litewskich, ukraińskich, białoruskich a także z azjatyckich krajów ówczesnego ZSRR, a dzisiaj WNP. Przez kilka lat od 1986 roku Galeria była organizatorem ogólnopolskich plenerów medalierskich w których brała udział czołówka artystów tworzących w tej dyscyplinie plastycznej ( m.in. Adolf Ryszka, Stanisław Plęskowski, Jan Kucz, Edward Łagowski, Andrzej Nowakowski). Organizacja tych plenerów wraz z likwidacją miejscowej giserni została zawieszona, lecz trwają obecnie starania o ponowne uruchomienie imprezy w nieco w nowszej konwencji programowej i artystycznej.

Od kilkunastu lat wspólnie z nowosądeckim Oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” organizowany jest w Gorlicach Międzynarodowy Polonijny Plener Malarski „Wschód-Zachód”, który na trwałe wszedł do programu imprez Galerii. Podstawowy cel i założenie pleneru : konfrontacja artystycznych postaw twórców polonijnych ze wschodu i zachodu Europy zostały uznane za ważny powód dorocznych spotkań. Kolejny rok trwa także przygraniczna wymiana kulturalna z zaprzyjaźnionym środowiskiem artystów plastyków ze słowackiego Bardejova.

W  trakcie całego okresu działania Galerii w Gorlicach staraliśmy się prezentować naszym bywalcom twórczość bliższych i dalszych sąsiadów. Eksponowaliśmy zbiorowe wystawy środowisk plastycznych: Nowego Sącza, Zakopanego, Krakowa, Tarnowa, Krosna, Rzeszowa i Przemyśla. Prowadzimy z tymi środowiskami bliską i ożywioną współpracę, zwłaszcza w zakresie organizacji wystaw objazdowych, wymiany ekspozycji i wspólnych przedsięwzięć wydawniczych.


 Wspólnie ze Społecznym Komitetem Rewaloryzacji Dworu Karwacjanów, podjęliśmy w 1984 roku działania w celu całkowitej odbudowy zabytku i tym samym zwiększenia naszych możliwości wystawienniczych. Odbudowa ukończona została w roku 1992, autorem projektu architektonicznego był mgr inż. arch. Krzysztof Filar, natomiast projekt wnętrz, wystroju zewnętrznego budynku oraz tzw. małej architektury wykonał art.pl. mgr Zdzisław Tohl. Dwór Karwacjanów - siedziba Galerii posiada pow. ok.1000m2. Mieszczą się w nim dwie sale wystawowe: sala im. ks.B. Świeykowskiego 200m2, sala kameralna- 86 m2, pomieszczenia biurowe, magazyny, pracownia konserwatorska, hotelik i kawiarnia.

W roku 2000 Małopolski Sejmik Samorządowy wyłączył Gorlicką Galerię ze struktury Nowosądeckiego MBWA i utworzył na jej bazie nową instytucję kultury województwa małopolskiego pod nazwą: Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach. Organ założycielski na mocy porozumienia ze Starostą Gorlickim przekazał część swoich obowiązków do realizacji przez Powiat Gorlicki. Jako samodzielna instytucja upowszechniania kultury województwa małopolskiego, Galeria obejmowała zasięgiem działania obszar całego regionu małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Gorlickiego i działa w oparciu o statut nadany przez Marszałka Województwa.

Od stycznia 2008 roku Galeria Sztuki "Dwór Karwacjanów" włączona została w struktury nowoutoworzonej insytutucji - Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów i pełni funkcję siedziby placówki, jednocześnie zachowując swój wcześniejszy wystawienniczy charakter.

Zapowiedzi

18 grudnia 2020 - 19 stycznia 2021

Kasztel w Szymbarku

18 grudnia 2020 - 31 stycznia 2021

Kasztel w Szymbarku

20 grudnia 2020 - 03 lutego 2021

Gorlice, Szymbark, Łosie, Bartne

21 grudnia 2020 - 17 stycznia 2021

Cerkiew w Bartnem

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required

Informacje

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek  8:00 - 17:00
sobota 11:00 - 17:00
niedziela 11:00 - 15:00

Opening hours

Monday - Friday  8 a.m. - 5 p.m.
Saturday 11 a.m - 5 p.m.
Sunday 11 a.m - 3 p.m.

Bilety wstępu / admission fees
bilet normalny / regular - 2,00 zł;
ulgowy / reducted - 1,00 zł
DZIEŃ WOLNEGO WSTĘPU / FREE ENTRANCE: niedziela / sunday

 


Wystawy stałe

Proponujemy zwiedzanie XVI-wiecznych reliktów architektonicznych Dworu Karwacjanów, siedziby rodu Dersława Karwacjana, założyciela i właściciela Gorlic - zobacz więcej

Dane kontaktowe

38-300 Gorlice
ul. Wróblewskiego 10 A
fax 18 353-56-01
tel. 18 353-56-18

email: galeria@gorlice.art.pl

Mapa dojazdu

Do góry