Nazwa projektu: Rewaloryzacja i remont renesansowego dworu obronnego w Szymbarku

Beneficjent: Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów” w Gorlicach

Projekt współfinansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego, Schemat A: Dziedzictwo Kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych.

www.fundusze.malopolska.pl

Kalendarium:

Listopad - Grudzień 2010r.

31.12.2010 zakończenie realizacji projektu pn. "Rewaloryzacja i remont Renesansowego Dworu Obronnego w Szymbarku" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego, Schemat A: Dziedzictwo Kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych

Kasztel

543211514131210393837363534474645444342 4140565554535251504948646362 6160595857727170696867 666579777675747387868584838281809594939291908988 99989796103102101100110109108107106105104118117 116115114113112111126125124122121120119134133132131130129128127138137136135

Oficyna

8 9 16 23 22 21 20 19 18 17 31 30 29 28 27 26 25 24 33 32 123

Wrzesień 2010r.

1. Zagospodarowaniu zieleni.


W zakresie rzeczowym tego elementu jest urządzenie zieleni praktycznie na całej powierzchni zespołu dworskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zieleni przy kasztelu i na skarpach opadających do doliny rzeki Ropy. Dotychczas teren był pokryty dziko rosnącą trawą z dużą ilością drzew liściastych, skoncentrowanych przy drewnianym dworku szlacheckim. Przyjęte rozwiązania projektowe mają na celu wyodrębnienie i podkreślenie kompozycją zieleni czterech sektorów o zróżnicowanej funkcji i charakterze.

Sektor I – Otoczenie drewnianego dworku

Teren w otoczeniu drewnianego dworu porasta starodrzew złożony głównie z rodzimych gatunków drzew i krzewów liściastych. Jest to teren o płaskiej konfiguracji, zadarniony. Wzdłuż granicy przylegającej do działki szkoły projektuje się pas zieleni z wykorzystaniem winobluszczu i hortensji. Przed budynkiem dworku projektowana jest dekompozycja klombów z doborem gatunków tworzących wiejski charakter.

Sektor II – Teren pomiędzy dworkiem a kasztelem

Teren w tym sektorze będzie wymagał gruntownej niwelacji i wykonania drenażu w celu doprowadzenia wody opadowej w kierunkach naturalnych spadków terenu. Na skarpie projektowany jest niewielki amfiteatr, wykorzystujący jej ukształtowanie, z siedziskami w formie naturalnych belek. Przed kasztelem projektowana jest sucha fosa.

Sektor III – Geometryczny ogród kwaterowy

Teren zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie kasztelu zagospodarowany zostanie w formie renesansowego ogrodu kwaterowego kształtem nawiązującym do rzutu kasztelu.

Sektor IV – Skarpa rzeki Ropy oraz skarpy przyległe do drogi

Projektuje się ukształtowanie skarpy poprzez dosypywanie ziemi i nadanie jej nowego, łagodniejszego profilu oraz nasadzenia z uwzględnieniem niskiej zieleni ozdobnej.

Zieleń przy ogrodzeniu Wzdłuż ogrodzenia posadzony zostanie bluszcz pospolity, zabezpieczonego przed podkaszaniem krawężnikiem z piaskowca.

2. Prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych w alkierzach dworskich.


Stan ruiny, jaki przedstawia polichromia ścienna utrzymana w dwóch alkierzach na I piętrze kasztelu wymaga przeprowadzenia konserwacji technicznej w pełnym wymiarze oraz aranżacji plastycznej reliktowo utrzymanego malowidła. Ideą renowacji obiektu jest opanowanie chaosu, jaki obecnie panuje w obiekcie i takie opracowanie pozbawionych warstwy malarskiej powierzchni, aby stworzyć odpowiednie warunki dla eksponowania polichromii uzupełnionej tylko w niewielkim stopniu. Realizacja powyższego zadania wymaga, aby nowe tynki na ścianach fakturą powierzchni i ukształtowaniem płaszczyzny oddającej wypukłości muru, upodobnić do narzutu naturalnego.

Sierpień 2010r.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym główne prace w miesiącu sierpniu skoncentrowane były przy zagospodarowaniu terenu związane z jego plantowaniem, przygotowaniem nawierzchni pod chodniki oraz roboty ogólnobudowlane przy tynkach zewnętrznych. Rozpoczęto prace przy zagospodarowaniu zieleni oraz kontynuowano prace przy ogrodzeniu zespołu dworskiego.

23.08.2010 podpisana została Umowa o roboty budowlane nr 2/2010 (obejmująca drugi etap prac) z Wykonawcą wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego tj. z firmą Małopolskie Biuro Przygotowania i Realizacji Inwestycji KRAK INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gromady Grudziąż 20

26.08.2010 Komisja konserwatorska – od lewej stoją: Eligiusz Dworaczyński – konserwator, pełniący nadzór archeologiczny z ramienia inwestora; Zygmunt Lewczuk – przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura w Nowym Sączu, Zdzisław Tohl – dyrektor Muzeum, Krystyna Menio – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Kierownik Delegatury w Nowym Sączu, Piotr Krok – inspektor nadzoru z ramienia inwestora

Lipiec 2010r.

W m-cu lipcu rozpoczęto prace przy wykonaniu ogrodzenia zewnętrznego. W zakresie tych prac wykonane zostaną dwa typy ogrodzenia, brama wjazdowa oraz furtka dla pieszych. Teren do zagrodzenia jest o nieregularnym kształcie, lekko pofałdowany. Od południa, południowego-wschodu i od zachodu zakończony jest wysoką skarpą opadającą do doliny rzeki Ropa. Istniejące, szczątkowe ogrodzeni z ażurowych płyt żelbetowych zostało rozebrane i zdemontowane. Do ogrodzenia całego zespołu dworskiego zastosowane zostaną dwa typy ogrodzenia, z wykorzystaniem tych samych powtarzalnych elementów środkowych.

W kasztelu zamontowano w jednym z alkierzy windę – przeszkloną osobową platformę, przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ponadto kontynuowano prace ogólnobudowlane (naprawa tynków elewacji) oraz roboty instalacyjne (kanalizacja teletechniczna, klimatyzacja)

12.07.2010r ogłoszony został przetarg nieograniczony na przeprowadzenie robót budowlanych przy renesansowym zespole obronnym w Szymbarku – II etap obejmujący prace w zakresie: wykonania pełnej izolacji pionowej budynku oficyny dworskiej, wykonania zabezpieczeń przed zaciekaniem w budynku kasztelu i oficyny, osuszania ścian i fundamentów obydwu obiektów, wymiany obróbek blacharskich wzdłuż obrysu attyki kasztelu, gzymsów i parapetów okiennych raz usług konserwatorskich związanych z rekonstrukcją drzwi wejściowych do oficyny dworskiej oraz konserwacją polichromii ściennych w alkierzach dworskich

26.07.2010 o godz. 9.30 minął termin składania ofert do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie w trybie art. 38 Ustawy Prawo zamówień Publicznych

W postępowaniu złożona została 1 oferta

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
1 Małopolskie Biuro Przygotowania i Realizacji Inwestycji KRAK INVEST Sp. z o.o. 30-657 Kraków, ul. Gromady Grudziąż 20

Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

Małopolskie Biuro Przygotowania i Realizacji Inwestycji
KRAK INVEST Sp. z o.o.
30-657 Kraków, ul. Gromady Grudziąż 20

uzasadnienie wyboru: - wybrany wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki oraz zaproponował najkorzystniejszą cenę za realizację przedmiotu zamówienia

Czerwiec 2010r.

W m-cu czerwcu prace ogólnobudowlane skoncentrowane były na wykonaniu prac izolacyjnych przy fundamentach, przeciwwilgociowych, cieplnych i dźwiękowych. Kontynuowano prace przy robotach instalacyjnych.Przy oficynie dworskiej kontynuowano prace przy wymianie pokrycia dachowego. Dach pokryto gontami łupanymi, wykonano deskowanie oraz obróbki blacharskie. Na bieżąco realizowano prace porządkowe (wywóz gruzu, złomu).

Maj 2010r.

Przy kasztelu szymbarskim kontynuowano prace ogólnobudowlane oraz instalacyjne.Prace przy oficynie dworskiej obejmowały wykonanie murłat, wykonanie i montaż ściągów, ram górnych i płatew. Zamontowano krokwie, folię dachową na krokwiach oraz wykonane deskowanie (szalowanie okapu). Ponadto zamontowano łaty pod dachówki profilowane.

Kwiecień 2010r.

Kontynuacja prac przy robotach ogólnobudowlanych, instalacyjnych, a także przy oficynie dworskiej.
Luty - Marzec 2010r.

Prace związane z rewaloryzacją i remontem zespołu dworskiego w Szymbarku rozpoczęto od prac przy budynku oficyny dworskiej. Istniejący dach budynku oficyny dworskiej pokryty był dachówką cementową, która na skutek korozji i rozmrożeniu legła rozpadowi. Na budynku widoczne były liczne ubytki i nieszczelności pokrycia dachowego, co przyczyniło się do degradacji więźby dachowej, drewnianego stropu przyziemia, ścian budynku oraz podłogi. Pierwsze zrealizowane przez Wykonawcę robót prace związane były z rozebraniem zostało pokrycie dachowe z dachówki zakładkowej, zdemontowano elementy więźby dachowej oraz elementy stropów drewnianych.Rozpoczęto prace przy kasztelu związane z robotami ogólnobudowlanymi m.in. odgrzybiane ścian, odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, uzupełnienie spoinowania na murach z cegieł, uzupełnienie tynków wewnętrznych, wykonanie izolacji poziomych przeciwwilgociowych. Przystąpiono również do robót instalacyjnych.W marcu 2010r. odbyło się również spotkanie podczas którego dokonano oceny stopnia realizacji inwestycji.

W spotkaniu udział wzięli Inwestor, Wykonawca robót, przedstawiciele UMWM, przestawiciele Powiatu Gorlickiego. Obecni byli m.in.: Ryszard Tyc - prezes Krak Invest, Zdzisław Tohl - dyrektor muzeum, Mirosław Wędrychowicz - starosta gorlicki, Karol Górski - wicestarosta gorlicki, Andrzej Ciaputa - inspektor, przedstawiciel Departamentu Inwestycji Regionalnych UMWM, Piotr Krok - inspektor nadzoru z ramienia inwestora, Ewa Augustyn-Krok - kierownik projektu, Janusz Matras - projektant, przedstawiciel firmy Inwestbud, Marian Janusz - naczelnik wydziału inwestycji Starostwa Powiatowego w Gorlicach.

Styczeń 2010r.

6.01.2010 o godz. 9.30 minął termin składania ofert do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie w trybie art. 38 Ustawy Prawo zamówień Publicznych

6.01.2010 o godz. 10.00 miała miejsce publiczna sesja otwarcie ofert, w której uczestniczyli wszyscy oferenci

W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
1 ZUPH „HAŻBUD” Sp.zo.o. 38-300 Gorlice, ul. Dukielska 83 a
2 Małopolskie Biuro Przygotowania i Realizacji Inwestycji KRAK INVEST Sp. z o.o. 30-657 Kraków, ul. Gromady Grudziąż 20
3 Firma Handlowo – Produkcyjno – Usługowa „JANOSIK” Imp.Eksp. Marian Ślazyk 34-654 Męcina 658
4 Konsorcjum „alfa-BYCZBUD” w składzie: 1. „alfa” J.Kapecki, J.Trybus SJ 38-300 Gorlice, ul. Dukielska 83B 2. Firma Budowlana Wielobranżowa „BYCZBUD” Aleksander Byczek 30-499 Kraków, ul. Taklińskiego 101


Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

Małopolskie Biuro Przygotowania i Realizacji Inwestycji
KRAK INVEST Sp. z o.o.
30-657 Kraków, ul. Gromady Grudziąż 20

uzasadnienie wyboru:
- wybrany wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki oraz zaproponował najkorzystniejszą cenę za realizację przedmiotu zamówienia

21.01.2010 podpisana została Umowa o roboty budowlane nr 1/2010 z Wykonawcą wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego tj. z firmą Małopolskie Biuro Przygotowania i Realizacji Inwestycji KRAK INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gromady Grudziąż 20

W styczniu 2010 zawarto również umowy z inspektorami nadzoru oraz kierownikiem projektu, do których obowiązków należy :kompleksowa obsługa realizacji inwestycji, organizowanie i koordynacja robót budowlanych, analiza prawidłowości wykonania dokumentacji projektowej, kontrola robót i harmonogramu, kontrola kosztów inwestycji i rozliczenie inwestycji, przygotowanie elementów dokumentacji obowiązującej w procedurze dofinansowania Projektu w ramach MRPO 2007-2013 z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz zgodnych z zasadami i wymogami wspólnotowymi.
fot. Przekazanie placu budowy – od prawej: Zdzisław Tohl – dyrektor Muzeum, Ryszard Tyc – prezes Krak Invest Sp. z o.o., Piotr Krok – inspektor nadzoru, Jerzy Gawlik – kierownik budowy

Grudzień 2009r.

29.12.2009 ogłoszony został przetarg nieograniczony na przeprowadzenie robót budowlanych przy renesansowym zespole obronnym w Szymbarku.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych o inwestycyjno – remontowym charakterze, zmierzających do zakończenia wcześniej rozpoczętych prac konserwatorskich związanych z rewaloryzacją Renesansowego Dworu Obronnego w Szymbarku. Zakres rzeczowy zamawianych robót obejmuje w swym programie nie tylko Dwór Obronny – kasztel, ale też drewniany dwór i dworską oficynę. Wymienione wyżej budynki, tworzą zamkniętą enklawę zabytkowego zespołu.

Zakres ważniejszych robót to:
zagospodarowanie przestrzenne: rozbiórka ogrodzenia, drogi – roboty ziemne, nawierzchnie chodników, montaż elementów wyposażenia, plantowanie terenu i nasadzenia. Ogrodzenie: roboty wstępne i rozbiórkowe, ogrodzenie typ II, ogrodzenie typ I. Zieleń: roślinność, alejki spacerowe i dojazd.

Budynek kasztelu:
roboty ogólnobudowlane, izolacje fundamentów, naprawa tynków elewacji, obramienia okien i parapety, elementy kamienne na portalu, roboty remontowe, stolarka, wykończenie wnętrz, podkłady i posadzki, ślusarka, windy, mostek, instalacje sanitarne, instalacje ppoż, roboty instalacyjne – zimna woda, roboty instalacyjne – ciepła woda i cyrkulacja, roboty instalacyjne – kanalizacja wewnętrzna, instalacje centralnego ogrzewania, klimatyzacja, kotłownia, instalacja gazowa, kanalizacja deszczowa, przyłącz wodociąggowy do kasztelu, przyłącz gazowy, obudowa szafki gazowej, instalacje elektryczne, budowa zasilenia i kabli WLZ, instalacja wewnętrzna – instalacja gniazd i oświetlenia, instalacja odro-mowa, instalacja teleinformatyczna, instalacja pożarowa, instalacja alarmowa, oświetlenie zewnętrzne, budowa kanalizacji, instalacja teleinformatyczna – budynek administracyjny (istniejący).

Budynek oficyny:
organizacja placu budowy, wymiana więźby dachowej, strop nad przyziemiem, wymiana tynków wewnętrznych, wymiana podłogi, wymiana tynków zewnętrznych, remont cokołu. Wyposażenie i aranżacja wnętrz.Październik 2009r.

Dnia 27.10.2009 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie Projektu:

Rewaloryzacja i remont Renesansowego Dworu Obronnego w Szymbarku” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego, Schemat A: Dziedzictwo Kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego (zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą MRPO”) reprezentowanym przez Pana Leszka Zegzdę – Wicemarszałka Województwa Małopolskiego oraz Pana Wojciecha Kozaka – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego a Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów” z siedzibą w Gorlicach (zwanym dalej „Beneficjentem”) reprezentowanym przez Pana Zdzisława Tohl – Dyrektora Muzeum

Zapowiedzi

27 maja 2024 - 01 lipca 2024

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

01 czerwca 2024 - 30 czerwca 2024

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

01 czerwca 2024 - 30 czerwca 2024

Malopolska

14 czerwca 2024 - 31 lipca 2024

małopolska

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required

Informacje

Dostępność ośrodka

Ekspozycja udostępniona jest zwiedzającym w dniach:

maj-wrzesień 

 • wtorek-piątek – godz. 9-16.00
 • sobota-niedziela – godz. 10-17.00

 

październik, kwiecień

 • wtorek-niedziela – godz. 9-15.00

 

listopad-marzec 

 • wtorek-sobota – godz. 9-15.00
 • niedziela – nieczynne

 

Godziny pracy oddziału:

maj-wrzesień

 • poniedziałek-piątek – godz. 8-16
 • sobota-niedziela – godz. 10-17

 

październik i kwiecień

 • poniedziałek-niedziela  godz. 8-15

 

listopad – marzec

 • poniedziałek-sobota – godz. 8-15
 • niedziela – nieczynne

 

Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy „Kasztel w Szymbarku” jest nieczynny 1 i 6 stycznia, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada, oraz podczas Świąt Bożego Narodzenia 25-26 grudnia.

 

OPŁATY ZA WSTĘP

 • bilet normalny – 20 zł od osoby
 • bilet ulgowy – 15 zł od osoby (uczniowie, studenci, seniorzy emeryci i renciści, osoby z niepełnosprawnościami) 
 • bilet normalny na wystawy czasowe – 10 zł od osoby
 • bilet ulgowy na wystawy czasowe – 5 zł od osoby
 • opłata przewodnicka – 60 zł

 

Lekcje muzealne/warsztaty

 • opłata ustalana na podstawie odrębnych uzgodnień

 

Bilet wstępu dla zorganizowanych grup szkolnych:

 • dzieci ze szkół na terenie powiatu Gorlickiego (wraz z opiekunami) – 2 zł od osoby
 • grupy szkół spoza powiatu Gorlickiego (wraz z opiekunami) – 7 zł od osoby

Oprowadzanie grup zorganizowanych na podstawie wcześniejszego kontaktu telefonicznego w sprawie uzgodnienia terminu i możliwości oprowadzania z przewodnikiem. 

 

Inne:

 • bilet „Karta Dużej Rodziny” – 5 zł od osoby
 • bilet łączony „kasztel + skansen” normalny – 27 zł od osoby (ważność biletu 7 dni)
 • bilet łączony „kasztel + skansen” ulgowy – 19 zł od osoby (ważność biletu 7 dni)
 • bilet dla grup zorganizowanych (10-50 osób) – 10 zł od osoby
 • udostępnianie terenu i obiektów do sesji zdjęciowej lub filmowej – 150 zł za sesję
 • udostępnienie sal na konferencje i uroczystości – każdorazowo na podstawie uzgodnień z dyrektorem Muzeum

Opening hours
May - Setpember
Tuesday - Friday 9 a.m. - 4.30 p.m
Saturday & Sunday 10 a.m. - 5.30 p.m

October & April
Tuestady - Friday  9 a.m. - 3.30 p.m

November - March

Tuesday - Saturday 9 a.m. - 3.30 p.m
Sunday closed


ADMISSION FEES:

regural - 16 zł

reduced - 10 zł

opłata przewodnicka / guided tour - 60 złDane kontaktowe:
tel.: 18 351 31 14
e-mail: kasztel.szymbark@gmail.com
38-311 Szymbark


Informacje dodatkowe:

Blisko kasztelu znajduje sie Pensjonat "Perełka" z miejscami noclegowymi: www.willa-perelka.pl

Do góry