<< Cofnij
OGŁOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko

Dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów
38-300 Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A
ogłasza nabór na stanowisko: asystent muzealny
miejsce pracy: Zagroda Maziarska w Łosiu
wymiar czasu pracy: 1/1 etatu

termin przyjęcia do pracy: 15.05.2018
termin składania ofert upływa: 13.04.2018
wstępny termin rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją kwalifikacyjną: 17-18.04.2018
zakończenie procedury naboru, zawarcie umowy o pracę: do dnia 30.04.2018


I. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe, kierunek: historia, etnologia i antropologia kulturowa, kulturoznawstwo, muzealnictwo
 • doświadczenie w pracy na stanowisku o podobnym charakterze
 • znajomość zagadnień z zakresu historii i dziedzictwa Łemkowszczyzny oraz zagadnień z zakresu muzealnictwa (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki instytucji)
 • dobra znajomość języka obcego w mowie i piśmie (dodatkowo punktowana będzie znajomość języka łemkowskiego lub ukraińskiego)

II. Wymagania dodatkowe:
 • dorobek naukowy i/lub popularyzacyjny w zakresie historii i dziedzictwa kulturowego regionu (dodatkowo punktowany)
 • wysoka kultura osobista oraz wysoki poziom komunikatywności
 • umiejętność pracy w grupie oraz zdolności interpersonalne i organizacyjne
 • samodzielność, umiejętność organizacji pracy, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
 • odpowiedzialność, sumienność, motywacja i zaangażowanie
 • sprawna obsługa komputera

III. Planowany zakres obowiązków:
 1. naukowe opracowywanie zbiorów muzealnych
 2. prowadzenie prac dokumentacyjnych i badawczych przede wszystkim związanych z historią i dziedzictwem obszaru Łemkowszczyzny; realizacja kwerend
 3. przygotowywanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie merytorycznej działalności muzeum
 4. inicjowanie, koordynowanie, realizacja projektów i wydarzeń muzealnych o charakterze naukowym, edukacyjnym i popularyzatorskim
 5. popularyzacja wiedzy związanej z działalnością muzeum; udział w konferencjach naukowych, popularnonaukowych itp.
 6. udział w obsłudze ruchu turystycznego
 7. wykonywanie innych dodatkowych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem czynności, a pozostających w związku z nim oraz w sytuacjach szczególnych, innych poleceń służbowych przełożonych
 8. praca wg harmonogramu, również w soboty i niedziele

IV. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV)
 2. list motywacyjny
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 5. kserokopie świadectw pracy lub dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia zawodowego
 6. dokument potwierdzający znajomość języka obcego względnie oświadczenie kandydata w tym przedmiocie
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz braku postępowania karnego wobec kandydata (formularz do pobrania)
 8. oświadczenie kandydata potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalające na zatrudnienie na w/w stanowisku (formularz do pobrania)
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) (formularz do pobrania)
 10. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

 • wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko: asystent muzealny”, osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Muzeum), na adres: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, ul. Wróblewskiego 10 A, 38-300 Gorlice, w terminie do 13.04.2018 r. do godz. 12:00
 • dokumenty doręczone po upływie terminu nie będą rozpatrywane
 • dokumenty przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą brane pod uwagę

VI. Dodatkowe informacje:
 • do przeprowadzenia naboru Dyrektor Muzeum powołuje Komisję kwalifikacyjną
 • ogłoszenie o naborze dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Muzeum oraz w siedzibie instytucji
 • rekrutacja przebiega kilkuetapowo
I etap – analiza przesłanych ofert i wyłonienie kandydatów dopuszczonych do II etapu
II etap – rozmowa kwalifikacyjna z Komisją kwalifikacyjną , wyłonienie 5 najlepszych kandydatów
 • o terminie rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie (wstępny termin rozmowy planowany jest w dniach 17-18.04.2018)
 • na rozmowie kwalifikacyjnej (II etap) kandydaci zobowiązani są przedłożyć oryginały dokumentu tożsamości oraz dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
 • po II etapie Komisja wyłonieni 5 kandydatów, spośród których dyrektor Muzeum wyłoni kandydata na stanowisko
 • z wybranym kandydatem Dyrektor Muzeum zawiera umowę o pracę na czas określony – 1 rok, a potem kolejno zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy
 • rozstrzygnięcie naboru zakłada się do dnia 30.04.2018
 • zastrzega się możliwość odwołania naboru na stanowisko bez podania przyczyny
 • Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty
 • informacji o konkursie udziela: sekretariat Muzeum – tel. 18 35 35 618

Zapowiedzi

01 maja 2023 - 31 grudnia 2023

Cerkiew w Bartnem

10 listopada 2023 - 11 grudnia 2023

Galeria Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry