<< Cofnij
WSTĘP
Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej
  • "Skansen w Szymbarku Przewodnik" - Android
  • "Skansen w Szymbarku Przewodnik" - OS
  • "Park Edukacyjny Przewodnik" - Android
  • "Kasztel w Szymbarku" - Android
  • "Kasztel w Szymbarku" - OS
 
NAZWA PODMIOTU PUBLICZNEGO:
Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach
 
ADRES APLIKACJI MOBILNEJ DO POBRANIA:
Muzeum Dwory - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach udostępnia aplikację w wersjach na dwa sytemy operacyjne:
 
DATA PUBLIKACJI APLIKACJI MOBILNEJ:
Data publikacji aplikacji mobilnej: 2020-03-10
 
DATA OSTATNIEJ ISTOTNEJ AKTUALIZACJI:
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-14
 
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ:
Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • Opiera się na wyświetlaniu geolokalizacji na interaktywnej mapie oraz wyłącznie wzrokowych wskazówkach.
  • Mapy są wyłączone z wymogu dostępności (opatrzone są opisem tekstowym).
Aplikacja posiada Audiodeskrypcje dla osób niewidomych oraz nagrania w Polskim Języku Migowym dla osób niesłyszących.
 
DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI:
Deklarację sporządzono dnia: 2022-09-16
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-03-07
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny
 
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:
W przypadku problemów z dostępnością aplikacji mobilnej prosimy o kontakt.
- Aplikacja „Skansen w Szymbarku Przewodnik”, „Park Edukacyjny Przewodnik":
Michał Liana
tel. 18 35 11 018
- Aplikacja „Kasztel w Szymbarku":
Maciej Lewek
tel.: 18 351 31 14
Kontaktować można się mailowa lub dzwoniąc na numer telefonu. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 
INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich np. poprzez formularz: https://www.rpo.gov.pl/wniosek/index.php?formularz=dla_wnioskodawcy
 

Zapowiedzi

29 lutego 2024 - 31 maja 2024

Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

15 maja 2024 - 14 czerwca 2024

małopolska

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry