<< Cofnij

OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko

 

Dyrektor Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

ogłasza nabór na stanowisko: inwentaryzator muzealny

miejsce pracy: Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy „Kasztel w Szymbarku”

wymiar czasu pracy: 1/1 etatu

 

termin przyjęcia do pracy: 1.01.2024

termin składania ofert upływa: 30.11.2023

wstępny termin rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją kwalifikacyjną: 4-6.12.2023

zakończenie procedury naboru, zawarcie umowy o pracę: do dnia 29.12.2023

 ogłoszenie do pobrania - TUTAJ

 

 Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, magisterskie (preferowane kierunki: polonistyka, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, archiwistyka)
 • 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum roczne doświadczenia w pracy w muzeum na stanowisku inwentaryzatora/ alternatywnie minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w instytucji kultury gromadzącej zbiory
 • dorobek zawodowy w zakresie ustawowej działalności muzeum lub studia podyplomowe z tego zakresu
 • znajomość zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów w środowisku instytucji kultury
 • znajomość problematyki udostępniania, rozpowszechniania i zarządzania zbiorami
 • doświadczenie w pracy z wykorzystaniem programów do ewidencji i zarządzania zbiorami
 • obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • skrupulatność, terminowość, umiejętność planowania samodzielnej pracy oraz współpracy w zespole
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i wysoka kultura osobista
 • chęć podnoszenia kwalifikacji i zdobywania wiedzy w nowych obszarach.

 Wymagania dodatkowe:

 • znajomości przepisów z zakresu muzealnictwa i działalności kulturalnej
 • doświadczenie przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii i planów rozwoju Muzeum
 • doświadczenie w pracy przy wystawach muzealnych
 • mile widziana znajomość standardu zarządzania zbiorami SPCECTRUM oraz kodeksu etyki ICOM

 Planowany zakres obowiązków:

 • kontrola i nadzór nad realizacją obowiązujących w Muzeum zasad w zakresie:
 • inwentaryzacji i katalogowania zbiorów, w tym nad programem do ewidencji i zarządzania zbiorami
 • przechowywania i ruchu wewnętrznego zbiorów
 • użyczeń/wypożyczeń zbiorów z/do Muzeum
 • digitalizacji zbiorów
 • kwerend i udostępniania informacji o zbiorach
 • skontrum zbiorów
 • przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych w odniesieniu do zbiorów
 • opracowywanie dokumentów związanych z prowadzeniem komisyjnych kontroli zbiorów
 • określenie wytycznych w zakresie prowadzenia ksiąg inwentarzowych muzealiów i depozytów oraz innych form ewidencji zbiorów
 • współpraca z oddziałami Muzeum w zakresie opracowania i konserwacji zbiorów, prowadzonych badań oraz działalności edukacyjnej, wystawienniczej i wydawniczej Muzeum
 • opracowania i aktualizacje, wspólnie z Dyrektorem Muzeum, polityki utrzymania zbiorów Muzeum i rozwoju kolekcji
 • prowadzenie dokumentacji zbiorów dotyczącej zakupów, darów i depozytów
 • przygotowywanie wstępnej dokumentacji formalno-prawnej, w szczególności umów i protokołów
 • udział w obsłudze ruchu turystycznego
 • pomoc w organizacji wystaw czasowych oraz imprez kulturalnych organizowanych przez muzeum
 • wykonywanie innych dodatkowych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem czynności, a pozostających w związku z nim oraz w sytuacjach szczególnych innych poleceń służbowych przełożonych

 Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
 • kserokopie dokumentów poświadczająca wykształcenie
 • kserokopie świadectw pracy lub dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia zawodowego
 • oświadczenie kandydata o niekaralności oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz braku postępowania karnego wobec kandydata (formularz do pobrania)
 • oświadczenie kandydata potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalające na zatrudnienie na w/w stanowisku (formularz do pobrania)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) (formularz do pobrania)
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 Oferta

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu na czas określony – 1 rok, a potem kolejno zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy,
 • wynagrodzenie zasadnicze: 4.400 zł brutto, dodatek stażowy
 • pracę przy projektach wystawienniczych;
 • proponowana data rozpoczęcia pracy: 1 styczeń 2024 r.

 Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko: inwentaryzator muzealny”, osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Muzeum), na adres: Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, ul. Wróblewskiego 10 A, 38-300 Gorlice, w terminie do 30.11.2023 r. do godz. 15:00
 • dokumenty doręczone po upływie terminu nie będą rozpatrywane
 • dokumenty przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą brane pod uwagę

 Dodatkowe informacje:

 • rekrutacja przebiega kilkuetapowo
  I etap – analiza przesłanych ofert i wyłonienie kandydatów dopuszczonych do II etapu
  II etap – rozmowa kwalifikacyjna z Komisją kwalifikacyjną, wyłonienie 5 najlepszych kandydatów, rekomendacja do zatrudnienia
 • na rozmowie kwalifikacyjnej (II etap) kandydaci zobowiązani są przedłożyć oryginały dokumentu tożsamości oraz dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż zawodowy
 • o terminie rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie (wstępny termin rozmowy planowany jest w dniach 4-6.12.2023),
 • po II etapie Komisja wyłoni 5 kandydatów i rekomenduje osobę do zatrudnienia na stanowisko inwentaryzatora,
 • decyzję o wyborze kandydata podejmuje dyrektor,
 • rozstrzygnięcie naboru zakłada się do dnia 15.12.2023,
 • zawarcie umowy o pracę do dnia 29.12.2023,
 • zastrzega się możliwość odwołania naboru na stanowisko bez podania przyczyny,
 • do przeprowadzenia naboru Dyrektor Muzeum powołuje Komisję kwalifikacyjną
 • ogłoszenie o naborze dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Muzeum oraz w siedzibie instytucji
 • Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty
 • informacji o konkursie udziela: sekretariat Muzeum – tel. 18 35 35 618

 

Gorlice, 2023-11-20

 

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry